RÅ 2003 not 52

Ansökan av A.C.R.M. om rättsprövning av beslut om bygglov. - Regeringen avslog den 12 september 2002 överklaganden av bl.a. A.C.R.M. avseende bygglov på Baggatomten 1:10 i Härryda kommun

Not 52. Ansökan av A.C.R.M. om rättsprövning av beslut om bygglov. - Regeringen avslog den 12 september 2002 överklaganden av bl.a. A.C.R.M. avseende bygglov på Baggatomten 1:10 i Härryda kommun. - A.C.R.M. ingav den 9 december 2002 till Kammarrätten i Göteborg en skrivelse där hon ansökte om rättsprövning av dels Regeringens beslut, dels "de lägre instansernas beslut vid behov". Till ansökningen hade fogats bl.a. beslut i ärendet av Miljö- och byggnadsnämnden i Härryda kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsrätten i Göteborg och Kammarrätten i Göteborg. - Kammarrätten i Göteborg beslöt den 18 december 2002 att överlämna ansökan såvitt avsåg regeringens beslut till Regeringsrätten för handläggning och avvisa ansökningen i övrigt. Målet kom in till Regeringsrätten den 27 december 2002. -Regeringsrätten (2003-03-27, Lindstam, Hulgaard, Schäder, Melin, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet. Avgöranden av regeringen prövas enligt 1 § samma lag av Regeringsrätten. - Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut den 12 september 2002 kom in till Regeringsrätten den 27 december 2002 och således för sent. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2003-03-05, Liljeros)

*REGI

*INST