RÅ 2003 not 64

Upplåtelse mot avgift av rätt till fiske på statens mark / Ersättning för sökandens kostnader i ett rättsprövningsmål kunde inte utgå / Beslut ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet avsett

Not 64. Ansökan av B.F. om rättsprövning av ett beslut om upplåtelse av rätt till fiske. -Länsstyrelsen i Norrbottens län (2002-01-24) gav B.F. tillstånd enligt 32 § rennäringslagen (1971:437) till husbehovsfiske med nät och handredskap under år 2002 i sjön Hornavan på statens mark ovanför odlingsgränsen i Arjeplogs kommun. Avgiften för tillstånd bestämdes till 200 kr. - B.F. överklagade och yrkade att tillståndet skulle vara avgiftsfritt. - Regeringen (Jordbruksdepartementet, 2002-10-10) avvisade överklagandet med följande motivering: Beslut om upplåtelse som avses i 32 § rennäringslagen får enligt 99 § andra stycket överklagas hos regeringen. Beslut som rör upplåtelse av rätt till jakt eller fiske får överklagas endast av sameby. Eftersom Ert överklagande avser upplåtelse av rätt till fiske kan överklagandet inte tas upp till prövning. - I ansökningen om rättsprövning anförde B.F. bl.a. att han borde ha rätt att få sin sak prövad av domstol och att departementschefen i den proposition som låg till grund för 1971 års rennäringslagstiftning anfört att ägare eller brukare av vid avvittring bildad jordbruksfastighet inom Norrbottens läns lappmarker alltjämt skulle tillförsäkras avgiftsfritt fiske på kronans vatten. B.F. ifrågasatte vidare lagligheten av de avvittringar som genomfördes under åren 1884-1893 i lappmarkerna och framställde yrkanden om bättre rätt till viss mark, skadeståndsskyldighet för staten och ersättning för kostnader. - Regeringsrätten (2003-04-11, Lavin, Nordborg, Wennerström, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild. - När det gäller B.F:s ansökan om rättsprövning avser regeringens beslut frågan om han haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut att till honom mot avgift upplåta rätt till fiske på statens mark. Ärendet hos länsstyrelsen rör inte något sådant förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. Till följd härav utgör regeringens beslut inte ett sådant avgörande som kan bli föremål för rättsprövning. Ansökningen om rättsprövning skall därför avvisas. - Vad gäller yrkandet om ersättning för kostnader, i vad det avser kostnader i rättsprövningsmålet, kan detta lagligen inte bifallas. - De övriga yrkanden som B.F. framställt hos Regeringsrätten är inte av beskaffenhet att kunna tas upp till prövning av Regeringsrätten. Dessa yrkanden skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. - Regeringsrätten avslår ersättningsyrkandet i vad det avser ersättning för kostnader i rättsprövningsmålet. - Regeringsrätten avvisar övriga hos Regeringsrätten framställda yrkanden. (fd I 2003-04-02, Hammarberg)

*REGI

*INST