RÅ 2003 not 8

Kammarrätts avvisningsbeslut upphävdes då förenklad delgivning använts trots att den som skulle delges vistades utomlands

Not 8. Överklagande av P.H. i mål ang. avvisande av talan. - P.H. begärde hos Byggnadsnämnden i Nacka kommun att kommunen skulle ingripa med anledning av att en granne till honom utan lov fällt träd på sin fastighet. Nämnden fann enligt beslut i protokoll den 27 mars 1996 att något separat marklov för trädfällning inte krävdes och lämnade P.H:s begäran utan åtgärd. P.H. överklagade beslutet hos Länsstyrelsen i Stockholms län som i beslut den 24 september 1996 avslog överklagandet. P.H. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 19 oktober 1999 fann att P.H. inte hade rätt att överklaga byggnadsnämndens beslut och därför avvisade överklagandet och upphävde länsstyrelsens beslut. - Sedan P.H. överklagat kammarrättens beslut avvisade kammarrätten överklagandet genom beslut den 16 augusti 2000. I sistnämnda beslut angav kammarrätten att överklagandet skulle ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då P.H. fick del av det överklagade beslutet, att P.H. delgavs detta den 5 november 1999 med tillämpning av bestämmelserna om förenklad delgivning i 3 a § delgivningslagen (1970:428) men att överklagandet kom in först den 24 juli 2000. - P.H. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut den 16 augusti 2000 skulle upphävas och att målet skulle prövas i sak. Han anförde bl.a. följande. Eftersom han är sjuk, ensamstående och har båda sina döttrar boende utomlands är det naturligt att han bor hos dem under vintrarna. Under sommarhalvåret bor han på Älgö i Nacka kommun. Kammarrätten var väl förtrogen med att han vistades utomlands under stora delar av året och kände också till hans adress till den aktuella dottern i Tyskland. Först den 14 juli 2000 fick han kännedom om kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2003-01-17, Hulgaard, Almgren, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 a § delgivningslagen får, om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna, ordinär delgivning med den som är part eller som har liknande ställning i ett mål eller ärende ske genom att myndigheten sänder handlingen med post till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts (förenklad delgivning). - Med hänsyn till omständigheterna i målet får det anses ha varit olämpligt att använda förenklad delgivning. P.H. kan därför inte anses ha blivit delgiven kammarrättens beslut den 19 oktober 1999. I målet har inte förekommit omständigheter som visar att P.H. fått del av beslutet tidigare än han själv uppgett eller den 14 juli 2000. Eftersom hans överklagande kom in till kammarrätten den 24 juli 2000 har han överklagat inom föreskriven tid. Kammarrättens avvisningsbeslut den 16 augusti 2000 skall därför upphävas. - Kammarrätten har i sitt beslut den 19 oktober 1999 funnit att P.H. inte haft rätt att överklaga byggnadsnämndens beslut. För att kammarrättens beslut skall kunna överprövas krävs att Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. Regeringsrätten finner emellertid inte skäl att meddela sådant tillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 16 augusti 2000. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd för prövning av kammarrättens beslut den 19 oktober 1999. Det beslutet står därför fast. (fd I 2002-12-17, Hammarberg)

*REGI

*INST