RÅ 2003 not 80

Fråga om rätt ordning för skattemyndighetens prövning av rätten till avdrag för underskott när ackord medgivits i förvärvskällan / Frågan om påförande av skattetillägg till följd av skattskyldigs underlåtenhet att upplysa om att ackord medgivits det år de underskott uppkommit skulle prövas vid taxeringen för det beskattningsår som följde efter underskottsåret / Bestämmelsen i 11 § lagen om avdrag för underskott av näringsverksamhet ansågs i det fall ackord medgivits ett kommanditbolag i vilket ett aktiebolag var delägare avse aktiebolagets underskott och inte kommanditbolagets underskott

Not 80. Överklagande av Grästovans Invest i karlstad AB (bolaget) ang. avdrag för underskott i kommanditbolag m.m. vid inkomsttaxering 1995. - Bolaget yrkade i sin deklaration vid 1995 års taxering avdrag för förlust från kommanditbolaget Rådmannen 22 (kommanditbolaget), där bolaget var en av sex komplementärer, med 7 298 492 kr. Kommanditbolaget hade under beskattningsåret erhållit ackord med större belopp än det underskott som kommanditbolaget redovisat. Skattemyndigheten medgav inte avdrag för underskottet med hänvisning till 11 § lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet, LAU. Skattemyndigheten påförde skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöpte på ett underlag om 7 298 492 kr. Bolaget överklagade beslutet hos Länsrätten i Hallands län som avslog överklagandet. Bolaget fullföljde utan framgång sin talan hos Kammarrätten i Göteborg. - Bolaget fullföljde sin talan hos Regeringsrätten. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2003-05-05, Ragnemalm, Nordborg, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolagets talan avser att det skall medges avdrag för underskottet från kommanditbolaget vid 1995 års taxering och att det påförda skattetillägget skall undanröjas. - I avgörandet RÅ 2002 not. 143 har Regeringsrätten beträffande en motsvarande situation uttalat att det inte är kommanditbolagets underskott som avses i 11 § LAU utan det delägande aktiebolagets. I detta rättsfall fann Regeringsrätten också att frågan om det föreligger avdragshinder för underskott på grund av ackord och frågan om påförande av skattetillägg till följd av att den skattskyldige inte lämnat upplysningar om ackordet skall prövas först vid taxeringen för det beskattningsår som följer närmast efter underskottsåret (se även RÅ 1999 ref. 59). - Regeringsrätten finner därför att underinstanserna inte borde ha prövat frågorna om avdragshinder på grund av ackord och om skattetillägg vid den i målet aktuella taxeringen. - Det anförda innebär att bolaget har rätt till avdrag för underskott i kommanditbolaget vid 1995 års taxering. Någon anledning att bestämma underskottet till annat belopp än det av bolaget i deklarationen redovisade föreligger inte. Dessutom skall något skattetillägg inte påföras. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandet och förklarar, med upphävande av underinstansernas avgöranden, att Grästorvan Invest i Karlstad AB är berättigat till yrkat avdrag för underskott med 7 298 492 kr. Regeringsrätten undanröjer det påförda skattetillägget. (fd I 2003-04-02, Abrahamsson)

*REGI

*INST