RÅ 2004 not 109

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om idrottsutövare kunde anses stå till arbetsmarknadens förfogande (prejudikat- och ändringsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om idrottsutövare kunde anses stå till arbetsmarknadens förfogande och oklart vad länsrätten grundat sin bedömning på, prejudikat- och ändringsskäl)

Not 109. Överklagande av J.M. ang. prövningstillstånd i mål om arbetslöshetsförsäkring. - HTF:s arbetslöshetskassa fann i beslut den 4 september 1997 att J.M. var återbetalningsskyldig enligt 36 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring för felaktigt erhållen arbetslöshetsersättning om 135 924 kr avseende ersättning under tiden den 1 juni 1995 - den 31 mars 1996 och tiden den 2 september - 6 oktober 1996. Som skäl för beslutet anförde kassan att J.M. hade uppgett att han var helt arbetslös trots att han hade haft en heltidsanställning som ishockeyspelare hos IK Oskarshamn. I omprövningsbeslut den 9 december 1997 fann kassan inte skäl att ändra sitt tidigare beslut. - J.M. överklagade menLänsrätten i Stockholms län(1998-06-25)avslog överklagandet. - J.M. överklagade och anförde bl.a. följande. Samtliga spelare i IK Oskarshamn innehade heltidsarbeten eller stod till arbetsmarknadens förfogande. Ishockeyspel i division II är att se som en fritidssysselsättning närmast av hobbykaraktär. Länsrättens dom innehåller felaktiga uppgifter om hans ekonomiska förhållanden. Anledningen till att han valde att spela ishockey i IK Oskarshamn var att han önskade trappa ned spelandet och klubben åtog sig att ordna ett halvtidsarbete, något som dock inte lyckades. Han har inte avsiktligt undanhållit arbetslöshetskassan några uppgifter. Han har lämnat alla uppgifter om sin situation i Oskarshamn till arbetsförmedlingen och har utgått från att uppgifterna vidarebefordrats till kassan. - Kammarrätten i Stockholm (2000-05-15) meddelade inte prövningstillstånd. - J.M. yrkade hos Regeringsrätten att målet skulle återförvisas till kammarrätten för prövning i sak. - Arbetsmarknadsstyrelsen (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) bestred bifall till yrkandet. Styrelsen anförde bl.a. följande. Ishockeyspelandet kan inte ses som en bisyssla, då det inte har bedrivits varaktigt jämsides med heltidsarbete. J.M. har således inte varit arbetslös, i vart fall inte i den omfattning, dvs. helt arbetslös, som han har deklarerat på kassakorten. Enligt arbetsgivarintyget har arbetet för klubbens räkning omfattat heltid under de senaste tolv månaderna innan arbetet upphörde den 30 april 1997, dvs. även för tid innan han den 7 oktober 1996 började som klubbens massör. J.M. hade värvats till klubben i egenskap av elitspelare med förflutet i Leksands IF. Deltagande i matcher och träningar utgjorde en förutsättning för att han skulle kunna uppfylla sina åtaganden gentemot klubben. J.M:s engagemang har haft en sådan omfattning och karaktär att ett arbete jämsides med ishockeyspelandet måste ha anpassats vad gäller både arbetsuppgifter och arbetstidens förläggning. Genom att inte informera kassan om sin anställning som ishockeyspelare hos IK Oskarshamn och genom att fortsätta att deklarera helt arbetslös på kassakorten och i sin anmälan om arbetslöshet i september 1996 har J.M. både lämnat oriktiga uppgifter och underlåtit att fullgöra sin anmälningsskyldighet. Särskilda skäl för eftergift föreligger inte. - Regeringsrätten (2004-06-03, Lavin, Billum, Hulgaard, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Målet rör i sak frågan om J.M. genom att lämna oriktiga uppgifter orsakat att arbetslöshetsersättning utgått med för högt belopp till honom. Av betydelse för denna bedömning är om hans verksamhet som ishockeyspelare i IK Oskarshamn varit av sådan art och omfattning att han helt eller delvis varit förhindrad att åta sig arbete. Frågan om idrottsutövare kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande är föga belyst i praxis. Det får därför anses ha varit av vikt för ledning av rättstillämpningen att J.M:s överklagande av länsrättens dom prövats av kammarrätten. Ytterligare skäl till prövningstillstånd är att arbetslöshetskassan grundat sitt beslut på att J.M. haft heltidsanställning som ishockeyspelare och att länsrättens domskäl ger föga vägledning hur bedömningen gjorts. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar J.M. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 25 juni 1998. (fd II 2004-04-28, Perttu)

*REGI

*INST