RÅ 2004 not 111

Överklagande till kammarrätt hade kommit in i rätt tid / Då överklagande kommit in till försäkringskassan inom överklagandetiden

Not 111. Överklagande av Riksförsäkringsverket ang. avvisning i mål om handikappersättning. - Södermanlands läns allmänna försäkringskassa beslutade den 28 juni 2000 att bevilja U.K. fortsatt handikappersättning fr.o.m. juli 2000 med 53 procent av prisbasbeloppet, beräknat efter hjälpbehov samt merutgifter om 13 655 kr per år. U.K. överklagade beslutet och yrkade att merutgifterna skulle bestämmas till 20 303 kr per år och handikappersättningen därmed höjas till 69 procent av prisbasbeloppet. Länsrätten i Södermanlands län biföll i dom den 9 februari 2001 överklagandet på så sätt att U.K:s merutgifter skulle beräknas till 20 303 kr per år. Länsrätten överlämnade målet till försäkringskassan för bestämmande av nivån på handikappersättningen. Försäkringskassan överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm som i dom den 30 augusti 2002 avslog överklagandet (mål nr 2304-2001). - Den 10 december 2002 inkom till Regeringsrätten en skrivelse från Riksförsäkringsverket, rubricerad Utvecklande av talan, avseende handikappersättning för U.K. Skrivelsen översändes till Kammarrätten i Stockholm. Den 13 december 2002 inkom till kammarrätten en kopia av en skrivelse från Riksförsäkringsverket, rubricerad Överklagande och daterad den 17 oktober 2002. - Kammarrätten avvisade i beslut den 8 januari 2003 Riksförsäkringsverkets överklagande av kammarrättens dom den 30 augusti 2002 med hänvisning till att överklagandet kommit in för sent. - Härefter visade det sig att en kopia av Riksförsäkringsverkets överklagande den 17 oktober 2002 ankomststämplats hos försäkringskassan den 28 oktober 2002. Skrivelsen med överklagandet inkom till kammarrätten den 5 februari 2003. - Riksförsäkringsverket anhöll om prövningstillstånd och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens avvisningsbeslut. -Regeringsrätten (2004-06-07, Nordborg, Almgren, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 20 kap. 13 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring framgår att om ett överklagande inom klagotiden har kommit in till en allmän förvaltningsdomstol, Riksförsäkringsverket eller en allmän försäkringskassa, som inte har meddelat det överklagade beslutet, överklagandet skall översändas till den myndighet som meddelat beslutet och anses inkommet i rätt tid. - Riksförsäkringsverkets överklagande har inom klagotiden kommit in till Södermanlands läns allmänna försäkringskassa och har sedermera, dock efter det att kammarrätten fattat sitt avvisningsbeslut, inkommit till kammarrätten. Överklagandet får på grund härav anses inkommet i rätt tid. Kammarrättens avvisningsbeslut den 8 januari 2003 skall därför upphävas. - För att kammarrättens dom den 30 augusti 2002 skall prövas av Regeringsrätten krävs att Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. Regeringsrätten finner emellertid inte skäl att meddela sådant tillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 8 januari 2003 (mål nr 2304-2001). - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd för prövning av kammarrättens dom den 30 augusti 2002 (mål nr 2304-2001). Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd I 2004-05-18, Karlsson Helghe)

*REGI

*INST