RÅ 2004 not 119

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påfört skattetillägg / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påförda arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och skattetillägg

Not 119. Överklagande av Djupdalens Förvaltnings AB ang. avvisning av talan i mål om arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och skattetillägg. - Skattemyndigheten påförde den 10 november 1998 genom skilda beslut Djupdalens Förvaltnings AB (bolaget) dels arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt utöver vad bolaget redovisat i sina skattedeklarationer, dels skattetillägg på grundval av avgifts- och skattebesluten. Sedan bolaget överklagat samtliga beslut avvisade Länsrätten i Dalarnas län den 8 november 2000 överklagandet på grund av att bolaget upplösts genom konkurs och därför saknade rättskapacitet och partshabilitet (mål nr 909 --910-99). Efter bolagets överklagande fastställde Kammarrätten i Sundsvall i beslut den 8 januari 2003 länsrättens avvisningsbeslut (mål nr 3219--3220-2000). - I överklagande yrkade bolaget att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens beslut och återförvisa målet till länsrätten för erforderlig handläggning samt att bolaget skulle beskattas i enlighet med avgivna deklarationer. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2004-06-14, Ragnemalm, Nordborg, Hulgaard, Wennerström, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2002 ref. 76 funnit att ett bolag som upplösts efter avslutad konkurs och som av den anledningen annars saknade rättskapacitet och partshabilitet ändå varit berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påförda skatte- och avgiftstillägg och därvid också funnit det nödvändigt att de på skönsmässig grund fastställda besluten om inkomsttaxering, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som låg till grund för skatte- och avgiftstilläggen prövades av domstol. - Bolagets överklagande avser arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som påförts skönsmässigt av skattemyndigheten samt skattetillägg relaterade till dessa beslut. Situationen är således jämförbar med den som förelåg i det ovan nämnda rättsfallet. Med hänsyn härtill skall bolagets överklagande bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Sundsvall beslut den 8 januari 2003 i mål nr 3219--3220-2000 och Länsrättens i Dalarnas län beslut den 8 november 2000 i mål nr 909--910-99 och visar målen åter till länsrätten för ny handläggning. (fd I 2004-03-31, Heinefors)

*REGI

*INST