RÅ 2004 not 130

Regeringens beslut att inte vidtaga någon åtgärd i anledning av ett överklagande när det inte gått att utröna vem som överklagat prövades (avslag)

Not 130. Ansökan om rättsprövning av en person med uppgivet namn L.L. ang. beslut att inte vidtaga någon åtgärd i anledning av ett överklagande. - Vägverket fattade den 13 maj 2003 beslut om fastställelse av arbetsplan för anläggning av E22 trafikplats Fårbo och omläggning av väg 743 m.m., förändring av Ficksjövägen till allmän väg samt indragning av del av nuvarande väg 743, Figeholmsvägen, i Fårbo inom Oskarshamns kommun, Kalmar län (objektnummer 814045). - En person med uppgivet namn L.L., Stockholm överklagade beslutet hos regeringen. -Regeringen (Näringsdepartementet, 2004-02-05) beslöt att inte vidtaga någon åtgärd med anledning av överklagandet då det inte gick att utröna vem som överklagat beslutet. - En person med uppgivet namn L.L. fick hos Regeringsrätten anses ansöka om rättsprövning av regeringens beslut. Han begärde även inhibition. - Regeringsrätten (2004-06-22, Nordborg, Eliason, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angett eller som klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Frågan i målet gäller om regeringens beslut att inte ta upp L.L:s överklagande till prövning är rättsstridigt. - Regeringens beslut innebär att L.L:s överklagande inte tagits upp till prövning därför att man trots en omfattande utredning inte kunnat utröna vem som överklagat beslutet. Möjlighet saknades således att fastställa om Vägverkets beslut angått den person som sänt in överklagandet på ett sådant sätt att han hade rätt att överklaga det. Att mot denna bakgrund lämna överklagandet utan åtgärd kan inte anses strida mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Vid denna utgång i målet faller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2004-05-13, Lindvall)

*REGI

*INST