RÅ 2004 not 14

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i annan EU-stat

Not 14. Överklagande av K.B-F ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om ersättning för kostnader för sjukvård i annan EU-stat . - Efter omprövning beslutadeGöteborgs allmänna försäkringskassa (1998-12-07) att vidhålla ett tidigare beslut att inte utge ersättning för K.B-F:s kostnader för sjukvård i Tyskland (operation efter cellgiftsbehandling). Beslutet motiverades med att vård hade kunnat ges på Östra sjukhuset i Göteborg inom den tid som är normal väntetid för den aktuella vården. - Sedan K.B-F. överklagat avslog Länsrätten i Göteborg (1999-07-13) överklagandet med bl.a. följande skäl: Länsrätten anser mot bakgrund av vad kammarrätten har kommit fram till (anm. se kammarrättens dom i RÅ 2004 ref. 41) att den vård på en universitetsklinik i Tyskland som K.B-F. har erhållit omfattas av tillståndskravet i artikel 22.1.c och att detta inte strider mot artikel 59 och 60 (nu 49 och 50 EG) i EU-fördraget. - Det återstår så för länsrätten att ta ställning till frågorna om behövlig vård kunnat ges i Sverige och om vården kunnat ges inom normal väntetid. - Av yttrandet från Hälso- och sjukvårdsnämnden framgår att K.B-F. kan erhålla professionell behandling inom normal väntetid för den aktuella vården. Att läkarna i Sverige och läkarna i tyskland g ör olika bedömningar av vilken vård som bäst gagnar K.B-F. föranleder ingen annan bedömning av frågan om behövlig vård. Hon är således inte berättigad till ersättning för sjukvårdskostnader i Tyskland. - K.B-F. överklagade. - Kammarrätten i Göteborg (beslut i protokoll 2000-03-02)meddelade inte prövningstillstånd. - Dödsboet, som sedan K.B-F avlidit övertagit hennes talan, yrkade att Regeringsrätten skulle meddela tillstånd för prövning i kammarrätten. - Riksförsäkringsverket ansåg att prövningstillstånd kunde beviljas eftersom det saknades vägledande avgöranden i frågan om rätt till sjukvård utomlands. - Regeringsrätten (2004-01-30, Ragnemalm, Hulgaard, Almgren, Melin, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Målet gäller i sak frågan om Göteborgs allmänna försäkringskassa ägt vägra K.B-F. tillstånd till fortsatt vård på sjukhus i Tyskland men också, numera, om dödsboet är berättigat till ersättning för de kostnader som vården i Tyskland gett upphov till. Vid tiden för kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd saknades vägledande avgöranden i fråga om sjukvård i annan medlemsstat i Europeiska Unionen. Det fanns således behov av sådana avgöranden och kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd. Det förhållandet att Regeringsrätten denna dag (mål nr 5595-99, 6790-01 och 6396-01) prövat vissa frågor om bl.a. rätt till ersättning för vård som tillhandahållits i annan medlemsstat medför inte att detta behov bortfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar dödsboet efter K.B-F. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av K.B-F:s överklagande av Länsrättens i Göteborg dom den 13 juli 1999. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2003-12-17, Åkerrén)

*REGI

*INST