RÅ 2004 not 146

Regeringens beslut att inte pröva ett överklagande av länsstyrelses ställningstagande till huruvida framställning skulle göras om vissa lagstiftningsåtgärder kunde inte bli föremål för rättsprövning

Not 146. Ansökan av F.L. ang. rättsprövning av beslut att inte pröva ett överklagat länsstyrelsebeslut. - I skrivelse till Länsstyrelsen i Norrbottens län hemställde F.L. att länsstyrelsen skulle vända sig till regeringen och riksdagen och begära -dels att frågan om återställande av de vattenområden och holmar som låg utanför respektive "åbo skatteland strand i Arjeplogs socken" ska återställas enligt utredningen Arjeplog 567 i överlantmätarmyndighetens arkiv i Luleå - dels att lagen SFS 1926:322 om rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län även ska vara tillämplig för Norrbottens lappmark. - Som grund för sin hemställan hade F.L. i huvudsak hänvisat till att sjöar i Arjeplogs socken utan laglig grund avsattes som kronoparker i samband med den allmänna avvittringen. - Länsstyrelsen i Norrbottens län (2000-06-07) avböjde att göra den framställning till riksdag och regering som F.L. önskade och anförde som motivering för sitt beslut följande. I överlantmätarmyndighetens akt Arjeplog 567 finns en kopia av en utredning som för kännedom överlämnades till Överlantmätaren i Norrbottens län den 23 januari 1946. Utredningen är gjord av Kungl. lantmäteristyrelsen på begäran av Kungl. Domänstyrelsen. Utredningen handlar om fiskerättsförhållanden i Arjeplogs revir nedom odlingsgränsen i sjöarna Hornavan, Uddjaur och Storavan. Länsstyrelsen konstaterar att utredningen mynnar ut i följande slutsats: "Ovan av Lantmäteristyrelsen och kammarkollegiet utredda och påtalade förhållanden torde vara att av den betydelse, att anmälan bör göras hos Kungl. Maj:t. Utredning synes böra verkställas och övervägas, om särskild lagstiftning efter mönster av 1926 års lag är erforderlig för åstadkommande av en tillfredsställande ordning på ifrågavarande område." - Den fråga Ni tar upp har övervägts inom finansdepartementet i ärendena Fi 97/2379 och Fi 97/3039. Av dessa ärenden framgår att regeringen beträffande avvittringen i Norrbottens län inte avser att utarbeta och avlåta någon proposition till riksdagen med förslag om att införa regler av samma slag som de i 1926 års lag. - De frågor som Ni tar upp i Er hemställan har således övervägts av regeringen så sent som i slutet av 1990-talet. Med hänsyn härtill och då Er hemställan inte innehåller några nya omständigheter anser länsstyrelsen att någon sådan framställning som Ni önskar inte bör göras. - F.L. överklagade beslutet. - Regeringen (2003-12-11, Justitiedepartementet) prövade inte överklagandet och anförde som skäl härför följande. Länsstyrelsens beslut utgör endast ett ställningstagande till en fråga om huruvida en framställning skall göras till regeringen och riksdagen om vissa lagstiftningsåtgärder. Detta beslut har inte några rättsverkningar för Er. Ni får därför inte överklaga det. - F.L. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas samt ärendet visas åter till regeringen för en ny seriös beredning och beslut om utarbetande av nytt lagförslag som skulle föreläggas riksmötet för fastställande om återlämnande av markområden, vatten och holmar, som olagligt överförts från enskilt subjekt till staten vid avvittringen och som fått beteckningen Kronoöverloppsmark nr 1.1 samt att utmål i sjöar där inga strömfall fanns skall återlämnas till respektive "åbo skatteland", t.ex. Laisvall nr 1. Han yrkade även att Regeringsrätten skall inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten (2004-07-02, Billum, Eliason, Wennerström, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde, som annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. - F.L:s ansökan om rättsprövning avser regeringens beslut i frågan om han har haft rätt att överklaga ett beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens län att inte göra den framställning till riksdag och regering som han yrkat. Regeringens beslut att inte pröva hans överklagande i denna fråga är inte ett beslut av beskaffenhet att kunna göras till föremål för rättsprövning. Ansökningen om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2004-06-09, Bäckström)

*REGI

*INST