RÅ 2004 not 16

Brev med överklagande som poststämplats utomlands sista dagen för överklagande hade kommit in för sent

Not 16. Överklagande av A.T. ang. avvisad talan på grund av att överklagande kommit in för sent. - Kammarrätten i Stockholm avvisade i beslut den 10 december 2003 A.T:s talan mot kammarrättens dom den 14 oktober 2003 i mål nr 4252-03 om rätt att ta del av allmän handling. Kammarrätten hänvisade därvid till att A.T:s överklagande inkommit för sent. - A.T. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och anförde bl.a. att överklagandet skulle anses ha kommit in till kammarrätten dagen för poststämpeln på det rekommenderade brevet. -Regeringsrätten (2004-02-06, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Överklagandet av kammarrättens dom den 14 oktober 2003 skulle enligt lag och meddelat besked ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag A.T. fick del av domen. - Av 44 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår bl. a. följande. En handling anses ha kommit in till rätten den dag då handlingen eller avi om betald postförsändelse, i vilken handlingen är innesluten, anlänt till rätten eller kommit behörig tjänsteman till handa. Kan det antagas att handlingen eller en avi om denna viss dag avlämnats i rättens kansli eller avskilts för rätten på postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommit behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag. - A.T. fick del av kammarrättens dom den 20 oktober 2003. Av handlingarna framgår att hans överklagande poststämplats i Indien den 10 november 2003, vilket var sista dagen för överklagande. Överklagandet har därför kommit in för sent till kammarrätten. Det finns inte skäl att ändra avvisningsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd II 2004-01-30, I. Larsson)

*REGI

*INST