RÅ 2004 not 190

Överklagande ansågs ha kommit in i rätt tid då klagande på insänt delgivningskvitto skrivit att hon önskade överklaga beslutet

Not 190. Överklagande av N.P. ang. avvisande av talan m.m. - Länsrätten i Östergötlands län meddelade den 11 juli 2001 dom i mål om byggnadsavgift som påförts N.P. Sedan denne överklagat domen beslöt Kammarrätten i Jönköping den 15 mars 2002 att inte meddela prövningstillstånd. N.P. överklagade beslutet men kammarrätten avvisade överklagandet. Kammarrätten hänvisade därvid till att överklagandet kommit in för sent. - N.P. överklagade och yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och att han skulle befrias från byggnadsavgiften. -Regeringsrätten (2004-10-29, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. N.P. har på delgivningskvittot avseende kammarrättens beslut den 15 mars 2002 skrivit att han önskade överklaga beslutet. Med hänsyn härtill får han anses ha i rätt till överklagat detta. Avvisningsbeslutet skall således upphävas. - Skäl att meddela prövningstillstånd i fråga om byggnadsavgiften föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 23 april 2002. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut den 15 mars 2002 att inte meddela prövningstillstånd står därför fast. (fd I 2004-10-28, Liljeros)

*REGI

*INST