RÅ 2004 not 194

Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökningen

Not 194. Överklagande av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Skatterättsnämnden meddelade den 27 maj 2003 K.H. förhandsbesked i ett ärende där frågan var om A. eller hans aktiebolag skulle beskattas för de prispengar och andra inkomster som bolaget kunde komma att uppbära med anledning av A:s golfspel. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skulle förklara att A. och inte hans bolag skulle beskattas för prispengar och andra inkomster från tävlingsverksamheten. Skatteverket anförde bl.a. följande. De prispengar som en idrottsman erhåller är så oskiljaktigt förbundna med idrottsmannens person att de skall beskattas hos honom och inte hos hans bolag. Samma synsätt bör gälla även för eventuella andra ersättningar som har direkt samband med idrottstävlingar. - A. ansåg att Skatterättsnämndens beslut borde fastställas. -Regeringsrätten (2004-11-03, Ragnemalm, Sandström, Ersson, Dexe, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som Skatterättsnämnden har angivit har hinder i princip inte ansetts föreligga att - med verkan även i beskattningshänseende - i aktiebolagets form bedriva verksamhet som i allt väsentligt bygger på ägarens personliga arbetsinsatser. Vid beskattningen har emellertid i vissa fall bortsetts från aktiebolaget och ägaren av bolaget har påförts de inkomster som härrört från verksamheten. Frågan huruvida beskattningen skall ske hos bolaget eller hos ägaren personligen har regelmässigt avgjorts på grundval av en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. - För att det skall vara meningsfullt att lämna förhandsbesked beträffande en sådan fråga bör således de omständigheter som skall läggas till grund för prövningen vara klarlagda (jfr RÅ 1989 not. 264). Är det fråga om en ännu inte företagen rättshandling måste de hypotetiska förutsättningarna vara entydigt angivna. - I förhandsbeskedet har angivits att som en förutsättning för beskedet gäller att bolaget uppträder som part i ekonomiskt hänseende gentemot tävlingsarrangörer och andra uppdragsgivare. I enlighet med vad som anförts i det föregående bör frågor av förevarande slag inte prövas i ett ärende om förhandsbesked om inte förutsättningarna är tillfredsställande angivna redan i ansökningen. Utan en utförlig redogörelse för de avtal som avses och vem som kan uppträda som part i dessa borde förhandsbesked inte ha meddelats. Förhandsbeskedet skall därför undanröjas och ansökningen avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen. (fd I 2004-10-13, Hallbäck)

*REGI

*INST