RÅ 2004 not 203

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Finansdepartementets beslut att inte pröva en begäran att återta/rätta en av departementet utgiven promemoria

Not 203. Ansökan av C.A.B. om rättsprövning av ett beslut av Finansdepartementet. - C.A.B. ansökte om rättsprövning av Finansdepartementets beslut att ge ut en promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring, PM 2004/2518, och av dess beslut att lägga hans begäran om återtagande/rättelse av promemorian ad acta. C.A.B. yrkade att Regeringsrätten skulle förordna att promemorian skulle dras tillbaka för korrigering. –Regeringsrätten(2004-11-16, Nordborg, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rättsprövning innebär att domstol under de förutsättningar som anges i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut prövar om ett beslut av regeringen eller en förvaltningsmyndighet strider mot någon rättsregel. - Finansdepartementets åtgärder i fråga om promemorian och C.A.B:s begäran om återtagande/rättelse av denna innefattar inte något sådant avgörande i förvaltningsärende som kan bli föremål för rättsprövning. C.A.B:s ansökan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2004-10-19, I. Larsson)

*REGI

*INST