RÅ 2004 not 22

Medgivet anstånd med komplettering av överklagande gällde annat mål

Not 22. Överklagande av Byggintressenter i Jönköping AB i konkurs ang. avvisad talan på grund av att överklagande kommit in för sent. - Kammarrätten i Jönköping avvisade i beslut den 14 oktober 2003 överklagande av Byggintressenter i Jönköping AB i konkurs mot kammarrättens dom den 27 februari 2003 i mål nr 268-00. Kammarrätten hänvisade därvid till att överklagandet kommit in för sent. - I överklagande yrkade bolaget att avvisningsbeslutet skulle upphävas och anförde att bolaget hade erhållit anstånd med att lämna in överklagandet. -Regeringsrätten (2004-02-13, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten meddelade den 27 februari 2003 två domar avseende mervärdesskatt för bolaget under skilda redovisningsperioder, dels i mål nr 266--267-2000, dels i mål nr 268-2000. Bolaget ingav i rätt tid överklagande av domen i mål nr 266-267-2000 och angav i detta kammarrättens målnummer och de redovisningsperioder som domen avsåg. Regeringsrätten beviljade bolaget begärt anstånd med att komplettera överklagandet t.o.m. den 17 juni. I meddelande till bolaget om anståndet gavs uppgifter om målnumren och redovisningsperioderna. Det meddelade anståndet med att komplettera det i rätt tid ingivna överklagandet av domen i mål nr 266--267-2000 saknar betydelse vid bedömningen av frågan om bolagets överklagande av domen i mål nr 268-2000 kommit i rätt tid. Som kammarrätten funnit har sistnämnda överklagande kommit för sent. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 2004-02-05, Palmstierna)

*REGI

*INST