RÅ 2004 not 24

Ansökan av P.A.U. om resning

Not 24. Ansökan av P.A.U. om resning. - Skattemyndigheten i Örebro beslutade den 29 december 1998 att för taxeringsåren 1997 och 1998 höja P.A.U:s inkomst av tjänst och inkomst av kapital samt att påföra honom skattetillägg. P.A.U. överklagade skattemyndighetens beslut. Länsrätten i Värmlands län avslog överklagandena genom dom den 25 oktober 1999. Sedan P.A.U. överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Göteborg genom dom den 27 augusti 2001 överklagandena. P.A.U. fullföljde sin talan men Regeringsrätten beslutade den 30 september 2003 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 6323--6324-2001). - P.A.U. ansökte om resning och anförde bl.a. att ombudet utan hans vetskap återtagit ett av honom framställt yrkande om muntlig förhandling i kammarrätten. -Regeringsrätten (2004-02-16, Billum, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. P.A.U. har inte visat att sådana skäl föreligger. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2004-01-27, Kristiansson) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten målen 7492--7494-03 och 7496-03 där omständigheterna var likartade.

*REGI

*INST