RÅ 2004 not 3

Ansökan av B.P. m.fl. om rättsprövning av ett beslut om avslag på en framställan om att få införa kommunala vårdbidrag

Not 3. Ansökan av B.P. m.fl. om rättsprövning av ett beslut om avslag på en framställan om att få införa kommunala vårdbidrag. - Karlstads kommunbegärde hos regeringen att få bli försökskommun för det fall det skulle bli aktuellt med försöksverksamhet, att med offentliga medel införa ett ekonomiskt alternativ för föräldrar som själva vill sköta sin barnomsorg. -Regeringen (Socialdepartementet, 2003-04-24) avslog framställningen. - B.P. m.fl. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. - Regeringsrätten (2004-01-09, Nordborg, Eliason, Wennerström): Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall en ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet. - Sökandenas ansökan om rättsprövning av regeringens beslut den 24 april 2003 kom in till Regeringsrätten den 8 augusti 2003 och således för sent. - Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2003-12-16, T. Lindvall)

*REGI

*INST