RÅ 2004 not 31

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 31. Överklagande och ansökan om resning av C-G.G. i mål om eftertaxering för inkomst 1993 och 1994 och inkomsttaxering 1995 samt skattetillägg m.m. - I de överklagade domarna hade Kammarrätten i Stockholm, såvitt nu är i fråga, funnit att C-G.G. skall beskattas för bilförmån vid 1994 och 1995 års taxering och för poster hänförliga till ett avräkningskonto i Förvaltnings AB Kitale vid 1993 och 1994 års taxeringar. Kammarrätten hade vidare avslagit hans yrkanden om undanröjande eller eftergift av påförda skattetillägg och om ersättning för kostnader i kammarrätten och Länsrätten i Stockholms län. - C-G.G. överklagade kammarrättens domar i nyss berörda hänseenden och yrkade alternativt att han skulle beviljas resning. Han yrkade vidare ersättning för kostnader i Regeringsrätten med 43 750 kr inklusive mervärdesskatt. -Regeringsrätten (2004-02-20, Sandström, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. C-G.G:s överklagande av kammarrättens domar har kommit in i rätt tid och kan prövas i ordinär väg. Regeringsrätten har därför att ta ställning till om prövningstillstånd skall meddelas eller inte. Ett skäl för prövningstillstånd är enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) att det föreligger grund för resning. Vad C-G.G. anfört i resningsfrågan beaktas således när Regeringsrätten tar ställning till frågan om prövningstillstånd. Med hänsyn härtill skall ansökningen om resning inte tas upp till särskild prövning utan avvisas. - Regeringsrätten finner att det som förekommit i målen inte utgör skäl att meddela prövningstillstånd. - Skäl att medge ersättning för kostnader i Regeringsrätten föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgöranden står därför fast. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader i Regeringsrätten. (fd II 2004-01-27, Heinefors)

*REGI

*INST