RÅ 2004 not 35

Regeringen inte prövat en åtalsanmälan mot Justitiekanslern / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att

Not 35. Ansökan av A.R. om rättsprövning av beslut i fråga om anmälan mot Justitiekanslern. - Riksåklagaren överlämnade till regeringen en anmälan av A.R. mot Justitiekanslern avseende tjänstefel. - Anmälan tog sikte på ett beslut av en byråchef hos Justitiekanslern med anledning av att A.R. anmält att hans bostad var preparerad med dolda kameror och avlyssningsutrustning. -Regeringen (Justitiedepartementet, 2003-09-04) beslöt att inte vidta någon åtgärd med anledning av anmälan. - A.R. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. Han anmälde Justitiekanslern till Riksåklagaren för tjänstefel, då Justitiekanslern beslutat att inte inleda en förundersökning med anledning av en anmälan om att dolda kameror och avlyssningsapparatur installerats i A.R:s bostad. Sedan Riksåklagaren överlämnat anmälan till regeringen beslöt regeringen att inte vidta någon åtgärd. A.R. borde ha fått saken prövad i domstol. - Regeringsrätten (2004-02-25, Lavin, Billum, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde, som kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. - Regeringen har genom det klandrade beslutet tagit ställning till en åtalsanmälan mot Justitiekanslern. Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av denna anmälan innebär ingen myndighetsutövning mot A.R. Beslutet kan därför inte bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2004-02-10, I. Larsson)

*REGI

*INST