RÅ 2004 not 36

Ansökan av A.K. om rättsprövning av beslut i fråga om tomtindelning

Not 36. Ansökan av A.K. om rättsprövning av beslut i fråga om tomtindelning. - Regeringen (Miljödepartementet, beslutade den 4 september 2003 i fråga om upphävande av tomtindelning för Kavalleristen 1, Linköpings kommun. - A.K. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Ansökan, som getts in till regeringen den 5 december 2003 och som överlämnats till Regeringsrätten, inkom den 17 december 2003. -Regeringsrätten (2004-02-25, Lavin, Billum, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet. - Av 1 § lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten prövar avgöranden av regeringen. - A.K:s ansökan om rättsprövning av regeringens beslut den 4 september 2003 inkom till Regeringsrätten den 17 december 2003 och således inte inom föreskriven tid. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2004-02-10, I. Larsson)

*REGI

*INST