RÅ 2004 not 41

Överklagande av länsrätts dom i mål angående beräkning av pensionsgrundande inkomst ansågs inkommet i rätt tid

Not 41. Överklagande av S.K. i mål ang. avvisande av talan, m.m. - S.K. yrkade i en skrivelse den 7 februari 2001 rubricerad "Överklagande av pensionsgrundande inkomst" viss ändring av skattemyndighetens beslut avseende inkomst av rörelse för, såvitt nu är ifråga, 1989. Skattemyndigheten, som behandlade skrivelsen som en begäran om omprövning av pensionsgrundande inkomst, avvisade framställningen såsom för sent inkommen. -Länsrätten i Skåne län (2001-08-27) avslog S.K:s överklagande av skattemyndighetens beslut. - S.K. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 9 oktober 2001 inte ändrade länsrättens dom. Sedan S.K. överklagat kammarrättens dom avvisade kammarrätten överklagandet genom beslut den 27 november 2001 eftersom det kommit in för sent. - S.K. överklagade kammarrättens avgöranden. - Regeringsrätten (2004-03-09, Ragnemalm, Eliason, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 § lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, i paragrafens lydelse inkomståret 1989, skall vid överklagande av länsrätts eller kammarrätts avgörande besvärshandling ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av det överklagade beslutet eller, om besvären anförs av Riksförsäkringsverket, inom två månader från den dag då beslutet meddelades. - Av utredningen i målet framgår att S.K. fick del av kammarrättens dom den 22 oktober 2001. Överklagandet kom in till kammarrätten den 14 november 2001 och således inom föreskriven tid. Kammarrättens avvisningsbeslut den 27 november 2001 skall därför, såvitt gäller inkomståret 1989, upphävas. - För att kammarrättens dom den 9 oktober 2001 skall kunna överprövas av Regeringsrätten krävs att Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela sådant tillstånd. - Regeringsrättensavgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 27 november 2001 såvitt avser pensionsgrundande inkomst för år 1989. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd för prövning av kammarrättens dom den 9 oktober 2001 såvitt avser pensionsgrundande inkomst för år 1989. Kammarrättens avgörande i denna del står därför fast. (fd I 2004-02-24, Perttu)

*REGI

*INST