RÅ 2004 not 45

Ekonomisk förening ansågs inte ha fått del av länsrätts dom när delgivning av domen skett med en person som inte var behörig att ta emot delgivningar för föreningens räkning

Not 45. Överklagande av Svenska Lantmännen ekonomisk förening ang. avvisande av talan, m.m. - Skånska Lantmännen ekonomisk förening (Skånska Lantmännen) uppgick den 1 januari 2001 genom fusion i Svenska Lantmännen ekonomisk förening (Svenska Lantmännen). Kammarrätten meddelade den 8 april 2002 dom i mål avseende inkomsttaxeringen 1995 av Skånska Lantmännen. Ett överklagande av domen kom in till kammarrätten den 24 juni 2002. Genom beslut den 27 juni 2002 avvisade kammarrätten överklagandet såsom för sent inkommet. Som skäl anfördes att föreningen fått del av domen den 11 april 2002 och att överklagandet alltså kommit in för sent. - Svenska Lantmännen överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och yrkade att föreningens överklagande av kammarrättens dom skulle förklaras ha kommit in i rätt tid. Föreningen anförde i huvudsak följande. Skånska Lantmännen har genom lagakraftvunnen fusion uppgått i Svenska Lantmännen. Den person som skrev på delgivningskvittot var inte behörig att ta emot delgivningar för Svenska Lantmännens räkning. Den 25 april 2002 föredrogs ärendet för de personer i koncernledningen, tillika firmatecknare i Svenska Lantmännen, som hade att besluta om ärendets fortsatta handläggning. -Regeringsrätten (2004-03-11, Hulgaard, Almgren, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att kammarrättens dom enligt ett den 11 april 2002 undertecknat delgivningskvitto tagits emot av en person som var anställd som chef på en enhet inom ett affärsområde hos Svenska Lantmännen. Denne person var enligt registreringsbevis utfärdat av Patent- och registreringsverket inte behörig att ensam eller tillsammans med annan företräda föreningen. I målet finns inte någon utredning som visar att han på annan grund var behörig att ta emot delgivningar för föreningens räkning. Det föreligger inte skäl att ifrågasätta den lämnade uppgiften om att den överklagade domen inte kom till behörig företrädares för föreningen kännedom förrän den 25 april 2002. Vid angivna förhållanden har överklagandet kommit in i rätt tid och kammarrättens avvisningsbeslut skall således upphävas. - Vad härefter gäller föreningens överklagande av kammarrättens dom finner Regeringsrätten inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom den 8 april 2002 står därför fast. (fd I 2004-02-10, Ringvall)

*REGI

*INST