RÅ 2004 not 57

Överklagande av E.T. och M.T. ang. avvisad talan på grund av att överklagande kommit in för sent

Not 57. Överklagande av E.T. och M.T. ang. avvisad talan på grund av att överklagande kommit in för sent. - Kammarrätten i Göteborg avvisade i beslut den 14 mars 2000 E.T:s och M.T:s talan mot kammarrättens beslut den 21 december 1999 i mål nr 6153-1997. Kammarrätten hänvisade därvid till att överklagandet inkommit för sent. - E.T. och M.T. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut. De anförde bl.a. följande. De hade ej fått del av kammarrättens avgörande förrän efter det att den av kammarrätten i avvisningsbeslutet angivna tiden för överklagande hade gått ut. Visserligen fick deras ombud, S.T., del av avgörandet men de tillställdes inte något exemplar av detta vilket hade bort ske. S.T. var inte deras expert för hela ärendet utan endast rådgivare/ombud vad gällde ett tillägg till överklagandet angående frågan om stadsplan. De betvivlade att S.T. delgivits den 8 januari 2000. -Regeringsrätten (2004-03-22, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Om den med vilken delgivning skall ske har ombud i målet, bör enligt 11 § första stycket delgivningslagen (1970:428) handling, som ombudet är behörig att ta emot, överbringas till ombudet. Enligt andra stycket i samma paragraf är ombud behörigt att ta emot delgivning av inlagor, beslut och andra handlingar, om inte annat följer av fullmakten. - Enligt en den 18 december 1999 dagtecknad fullmakt, som getts in till kammarrätten, uppdrog E.T. och M.T. åt S.T. att föra deras talan i målet i kammarrätten. Fullmakten innehåller inte några inskränkningar i ombudets behörighet att ta emot delgivning. - Kammarrätten förfor därför riktigt, då den tillställde S.T. protokollet med kammarrättens beslut i frågan om prövningstillstånd för delgivning. Enligt ett i målet föreliggande delgivningskvitto har denne tagit del av protokollet den 8 januari 2000. E.T:s och M.T:s överklaganden har därför, som kammarrätten funnit, kommit in för sent. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 2004-03-05, Liljeros)

*REGI

*INST