RÅ 2004 not 67

Mål rörande villkor för permission avskrevs då den intagne villkorligt frigivits / Mål rörande villkor för permission från kriminalvård i anstalt avskrevs då den intagne villkorligt frigivits

Not 67. Överklagande av K.C. ang. kriminalvård i anstalt. - Kriminalvårdsmyndigheten beslutade den 12 december 2001 att avslå K.C:s ansökan om upphävande av villkoret om antialkoholbehandling vid julpermission. K.C. överklagade beslutet hos Länsrätten i Östergötlands län. Länsrätten biföll överklagandet i dom den 21 maj 2002. Kriminalvårdsstyrelsen överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Jönköping som i dom den 5 december 2002 upphävde länsrättens dom och fastställde Kriminalvårdsstyrelsens beslut. - K.C. överklagade kammarrättens dom och yrkade, såsom det fick förstås, att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom och fastställa länsrättens dom. - Kriminalvårdsstyrelsen ansåg att målet skulle avskrivas och anförde följande. K.C. är numera villkorligt frigiven. Villkor om antialkoholbehandling bestäms efter en individuell prövning där faktorer som den dömdes personliga förhållanden, aktuell brottslighet och de omständigheter som gäller sökt permission skall beaktas. Ett avgörande av Regeringsrätten kan därför i detta fall inte anses vara till vägledning avseende andra intagna. -Regeringsrätten (2004-04-04-05, Sandström, Ersson, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sakfrågan i målet gäller huruvida kriminalvårdsmyndigheten haft tillräcklig grund för att föreskriva att K.C:s normalpermission under julhelgen 2001 skulle vara förenad med villkor om antialkoholbehandling. I målet aktualiseras också frågan om kammarrätten bort hålla muntlig förhandling. - Av utredningen framgår att K.C. frigavs villkorligt den 23 februari 2003. Han kan därför inte längre anses ha ett beaktansvärt intresse av att få sina yrkanden rörande villkor för permission och om muntlig förhandling i kammarrätten prövade. Något annat skäl att ändå göra en sakprövning av dessa frågor har inte framkommit. Talan har således fallit och målet skall därför avskrivas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd II 2004-03-17, D. Johansson)

*REGI

*INST