RÅ 2004 not 84

Ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i annan EU-stat / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Prövningstillstånd, kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om

Not 84. Överklagande av J.R. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om ersättning för kostnader för sjukvård i annan medlemsstat i Europeiska unionen. - Sedan Försäkringskassan i Stockholms län vägrat J.R. tillstånd till sjukvård i Finland avslog Länsrätten i Stockholms län i dom den 28 januari 1999 hans överklagande av avslagsbeslutet. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 7 oktober 1999 att inte meddela prövningstillstånd. - I överklagande yrkade J.R. att Regeringsrätten skulle meddela honom prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av talan om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland. -Regeringsrätten (2004-05-06, Ragnemalm, Dexe, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och upptar målet till omedelbart avgörande. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Målet gäller i sak frågan om Försäkringskassan i Stockholms län ägt vägra J.R. tillstånd till sjukvård i Finland men också, numera, om han är berättigad till ersättning för de kostnader som vården i Finland gett upphov till. Vid tiden för kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd saknades vägledande avgöranden i fråga om sjukvård i annan medlemsstat i Europeiska unionen. Det fanns således behov av sådana avgöranden och kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd. Det förhållandet att Regeringsrätten den 30 januari 2004 (mål nr 5595-99, 6396-01 och 6790-01) prövat vissa frågor om bl.a. rätt till ersättning för vård som tillhandahållits i annan medlemsstat medför inte att detta behov bortfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd i Regeringsrätten. - Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar J.R. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 28 januari 1999 i mål nr Ö 14437-98. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. - (Regeringsrådet Nord deltog inte vid avgörande av frågan om prövningstillstånd i Regeringsrätten; fd I 2004-04-21, Svens-Jonsson) - Samma dag avgjordes mål nr 6590-02 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST