RÅ 2004:96

En person, som mot ersättning upplåtit plats på sin hemsida för en s.k. banner med länk till ett utländskt vadhållningsföretag, har ansetts i förvärvssyfte ha främjat deltagande i ett utom landet anordnat lotteri.

Länsrätten i Södermanlands län

Lotteriinspektionen förelade genom beslut den 8 december 2000 A.B. att senast den 15 december 2000 upphöra med den länkning till SSP International Limited (SSP) som han hade på sin hemsida (www.travrevyn.com).

A.B. överklagande beslutet och yrkade att det skulle upphävas. Till stöd för överklagandet anförde han bl.a. följande. Han driver sin hemsida ideellt vid sidan om sitt ordinarie arbete. För att täcka kostnaderna för webbhotell, teletrafik, facktidskrifter m.m. upplåter han utrymme för annonser (s.k. banners) på hemsidan. SSP, som har en svensk avdelning som riktar sig till svenska spelare, sökte i annonser samarbetspartners för öppnande och drivande av spelterminaler inom hela Sverige. Han upplät enbart annonsutrymme för banners tillverkade av SSP, som fullt ut svarade för innehållet i texten. Annonsen såldes till ett fast pris över sex månader och han tjänade inget extra om det var många besökare.

Domskäl

Länsrätten i Södermanlands län (2001-01-10, ordförande Carle) yttrade: Enligt 38 § lotterilagen (1994:1000) är det inte tillåtet att i förvärvssyfte främja deltagandet i ett utom landet anordnat lotteri. Av de uppgifter A.B. själv lämnat framgår att han för att täcka kostnaderna för sin hemsida mot ersättning lämnat utrymme för annonser (s.k. banners) på hemsidan. A.B. får, som inspektionen funnit, härigenom anses ha främjat deltagandet i ett utom landet anordnat lotteri. - Överklagandet lämnas utan bifall.

Kammarrätten i Stockholm

A.B. överklagade och yrkade att kammarrätten med ändring av länsrättens dom skulle undanröja Lotteriinspektionens beslut. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Om en besökare på hans hemsida klickar på den s.k. bannern kopplas besökaren över till SSP:s adress och server i England. Informationen skickas således direkt från England till besökarens dator, inte via A.B:s hemsida. Hans länk till SSP innehåller således ingen information. Den varken uppmuntrar eller övertalar till spel och det är därför inte fråga om främjande av spel. Frågan är om han genom att enbart informera om en, inom EU, utländsk legal och koncessionerad verksamhet brutit mot en ur EG-rättsligt perspektiv stridande svensk nationell lagstiftning. Lotteriinspektionen agerar dessutom olika mot olika operatörer. Att en EU-medborgare genom lotterilagens 38 § skulle kunna förhindras att ta del av information om utländska företag är uppenbar diskriminering vilket strider mot EG- rätten. Vidare ifrågasätter han om hans banner på "travrevyn.com" som handlar om "spel på hästar" omfattas av förbudet enligt 3 § lotterilagen jämförd med 4 § samma lag. Slutligen gör han gällande att han inte annonserat i förvärvssyfte. Hemsidan är en hobby vid sidan av hans ordinarie arbete inom den kommunala förvaltningen. SSP har betalat ett fast pris om 4 600 kr för ett halvår vilket i stort sett motsvarar kostnaderna för annonsen. Webbhotell kostar 600 kr per kvartal och teletrafiken är enligt ordinarie teletaxa. Det är dock inte möjligt att exakt specificera vad den enstaka annonsen har kostat. Han får intäkter även av andra länkar på sin hemsida och varken intäkterna eller kostnaderna har påverkats till följd av att han tagit bort SSP-annonsen.

Lotteriinspektionen bestred bifall till överklagandet och anförde i huvudsak följande. Bannern innehåller SSP:s logotyp och en uppmaning att spela på hästar. A.B. har fått ersättning för att lägga ut den aktuella bannern på sin hemsida och således föreligger förvärvssyfte. Enligt förarbetena till lotterilagen kan vissa former av agerande som inte innefattar något förmedlande utgöra ett främjande av utom landet anordnat lotteri. Som exempel nämns annonsering eller annan spridning av meddelanden om lotterier. En banner/länk är en annons eller annat meddelande på Internet. Länkfunktionen underlättar för deltagande i utom landet anordnat lotteri. Vad gäller A.B:s EG-rättsliga invändningar hänvisas till prop. 1998/99:29 s. 10 ff. där regeringen konstaterar att 38 § lotterilagen är förenlig med EG-rätten.

Kammarrätten i Stockholm (2001-10-25, Konradsson, Lewis, referent, Melin), som den 16 oktober 2001 hållit muntlig förhandling i målet, yttrade: Vad först gäller frågan om 38 § lotterilagen strider mot EG- rätten konstaterar kammarrätten att samma fråga avgjorts av Kammarrätten i Stockholm i dom den 12 september 2001 (mål nr 810-2000) samt Göta Hovrätt i domar den 9 oktober 2001 (mål B 864-99, B 241-00 och B 715-00). I dessa avgöranden har domstolarna funnit att 38 § lotterilagen inte strider mot artiklarna 12, 49 eller 50 i EG-fördraget eller någon annan bestämmelse i EG-rätten. Kammarrätten har i förevarande mål inte anledning att inta någon annan ståndpunkt i frågan. - Frågan är härefter om A.B. i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främjat deltagande i ett utom landet anordnat lotteri genom att ha en banner/länk till SSP. Av handlingarna framgår att SSP är ett utländskt vadhållningsbolag. Till lotteri hänförs enligt 3 § lotterilagen bl.a. vadhållning. SSP utgör således i lotterilagens mening ett utom landet anordnat lotteri. Att begreppet "egentligt lotteri" i 4 § samma lag inte omfattar vadhållning i samband med hästtävling innebär inte att detta även är undantaget i ett utom landet anordnat lotteri enligt 38 § lotterilagen. - Att ett främjande av deltagande i ett lotteri även kan ske genom annonsering eller annan spridning av meddelanden om lotterier stöds av uttalanden i förarbetena (prop. 1998/99:29 s. 9). Enligt kammarrättens mening utgör A.B:s banner/länk till SSP en sådan annonsering som främjar deltagande i det utländska spelbolaget. Det förhållandet att även andra än A.B. har liknande annonseringar, kan inte ändra denna bedömning. - Slutligen är frågan om annonseringen skett i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte. A.B. har uppgivit att hemsidan är hans hobby och att den betalning han erhållit från SSP har uppgått till ett fast pris om 4 600 kr för ett halvår vilket i stort sett täckt hans kostnader för annonsen. Att annonseringen inte skett i någon yrkesmässig verksamhet får anses utrett i målet. Begreppet "annars i förvärvssyfte" har inte närmare kommenterats i förarbetena. I prop. 1993/94:182 s. 7 har endast uttalats att förbudet avser näringsidkare och att främjandet skall ingå i en verksamhet av ekonomisk art. Begreppet förvärvssyfte återfinns emellertid även i lagens 1 § och härvid har i förarbetena uttalats (prop. 1993/94:182 s. 51) att med förvärvssyfte avses att spelverksamheten anordnas i syfte att på ett eller annat sätt inbringa inkomster. I Svea hovrätts dom den 9 oktober 2001 (mål B 864/99) har begreppet förvärvssyfte i 38 § lotterilagen ansetts omfatta fall där målsättningen med främjandet varit att finansiera en ideell förenings verksamhet. Med hänsyn till vad ovan anförts finner kammarrätten att även A.B:s länkning till SSP får anses ha skett i förvärvssyfte, emedan den inbringat honom inkomster som varit avsedda att till viss del täcka kostnaderna för hans hobbyverksamhet. - Sammantaget finner kammarrätten således att A.B. brutit mot förbudet i 38 § lotterilagen och att Lotteriinspektionen enligt 52 § samma lag haft rätt att förelägga honom att upphöra med sin länkning till SSP. Överklagandet skall därför avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet.

A.B. överklagade kammarrättens dom och yrkade att Lotteriinspektionens beslut den 8 december 2000 skulle undanröjas. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. att förbudet i 38 § lotterilagen mot att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri inte omfattar det handlande som är aktuellt i målet, dvs. att på en hemsida ha en annons med allmän reklam för ett företag vars verksamhet innefattar lotteriverksamhet. Han anser också att förbudet strider mot EG-rätten.

Lotteriinspektionen bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. att den aktuella s.k. bannern inte innehöll någon allmän information om företaget utan en uppmaning att spela på hästar, en bild på ett travlopp, adressen till SSP:s Internetspelverksamhet och en länk till denna verksamhet; bannern hade till uppenbart syfte att locka nya lotterideltagare till SSP:s vadhållning. Inspektionen avvisade klagandens gemenskapsrättsliga argumentation.

Regeringsrätten (2004-10-26, Ragnemalm, Nordborg, Ersson, Dexe, Stävberg) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i en dom denna dag (mål nr 5819-01) funnit att förbudet i 38 § lotterilagen mot att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri inte kan anses strida mot EG-rätten sådan den kommit till uttryck i EG-domstolens avgöranden. Vad som framkommit i förevarande mål ändrar inte denna bedömning.

Vad gäller frågan om A.B., genom att mot ersättning upplåta plats på sin hemsida för en s.k. banner med länk till ett utländskt vadhållningsföretag, i förvärvssyfte främjat deltagande i ett utom landet anordnat lotteri gör Regeringsrätten samma bedömning som kammarrätten. Överklagandet skall därför avslås.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2004-09-02, föredragande Lokrantz, målnummer 7119-01