RÅ 2005 not 124

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Regeringens beslut att avslå en framställning om ersättning för rättegångskostnader m.m. i tvist med staten

Not 124. Ansökan av G.B. om rättsprövning av ett regeringsbeslut om avslag på en framställning om ersättning för rättegångskostnader m.m. - G.B. yrkade i ett mål vid Lycksele tingsrätt att det skulle fastställas att han hade bättre rätt än staten till vissa markområden. Genom dom den 15 december 2003 ogillade tingsrätten G.B:s talan och ålade honom att betala ersättning för statens rättegångskostnader i målet med 180 000 kr jämte ränta. - G.B. begärde härefter att staten dels skulle avstå från den ersättning för rättegångskostnader som han i domen ålagts att betala, dels ersätta honom för hans rättegångs- och utredningskostnader i tvisten. Han hade som grund för sin begäran anfört bland annat att han ansåg sig ha bättre rätt än staten till den berörda marken och att grundläggande rättsfrågor av det aktuella slaget borde bekostas av allmänna medel. -Regeringen (2004-04-01, Justitiedepartementet) avslog framställningen. - G.B. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. - Regeringsrätten (2005-10-06, Eliason, Wennerström, Nord, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. - Regeringens klandrade beslut, som innebär avslag på en av G.B. gjord framställning om ersättning för rättegångs- och utredningskostnader m.m. i en tvist mellan honom och staten, är inte av beskaffenhet att kunna göras till föremål för rättsprövning. Ansökningen om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2005-06-29, J. Svensson)