RÅ 2005 not 151

Då det gjordes sannolikt att klaganden fått del av kammarrätts dom den dag som angetts på delgivningskvitto och inte den tidigare dag som angetts på mottagningsbevis / Överklagande hade kommit in i rätt tid då det gjordes sannolikt att klaganden fått del av kammarrätts dom den dag som angetts på delgivningskvitto och inte den tidigare dag som angetts på mottagningsbevis

Not 151. Överklagande av Falkaberget Invest i Örebro AB i konkurs ang. avvisning av överklagande i mål om inkomsttaxering. - I skrivelse som kom in till Kammarrätten i Jönköping den 30 september 2004 överklagade Falkaberget Invest i Örebro AB i konkurs (bolaget) kammarrättens dom den 6 juli 2004 i mål om inkomsttaxering 1993 m.m. Kammarrätten avvisade genom beslut den 11 oktober 2004 överklagandet med motivering att det kommit in för sent. Enligt delgivningskvitto hade bolagets ställföreträdare J.B. fått del av kammarrättens dom den 30 juli 2004 och enligt mottagningsbevis hade densamme fått del av domen den 29 juli 2004. - Bolaget yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens avvisningsbeslut och ta upp överklagandet till prövning. Som stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. att det inte fanns någon signatur vid datumstämpeln i mottagningsbeviset och att den ifrågavarande datumstämpeln varit otillförlitlig. Till överklagandet bifogades ett intyg den 8 december 2004 från Posten Parkhallen, Örebro Söder, vari angavs att den datumstämpel som användes bl.a. under dagarna den 29 och den 30 juli 2004 var sliten och halkade ofta snett så att fel datum kom att stämplas. -Regeringsrätten (2005-12-07, Lavin, Almgren, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utredningen i målet gör det sannolikt att bolaget fått del av domen först den 30 juli 2004. Bolagets överklagande kom in till kammarrätten den 30 september 2004 och har således kommit in i rätt tid. Kammarrättens beslut om avvisning skall därför upphävas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 2005-11-16, Ohlsson)