RÅ 2005 not 159

Skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte i mål om offentlig upphandling där prövningstillstånd inte meddelades

Not 159. Överklagande av Botkyrka kommun ang. offentlig upphandling. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 30 juni 2005 dom i mål nr 1903-05 ang. offentlig upphandling. - Botkyrka överklagade kammarrättens dom. - Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall Regeringsrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. - Botkyrka kommun yrkade i första hand att Regeringsrätten skulle besluta att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen, meddela prövningstillstånd och med undanröjande av kammarrättens dom, ogilla motpartens talan. Kommunen yrkade i andra hand att Regeringsrätten, för den händelse att prövningstillstånd inte meddelades, skulle återförvisa målet till lägre instans för förnyad prövning samt motivera beslutet att inte inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. Kommunen anförde bl.a. följande. Proportionalitetsprincipens innehåll och effekter har inte tolkats av EG-domstolen beträffande de villkor och förutsättningar som får uppställas av en upphandlande myndighet avseende leverantörers teoretiska kompetens och faktiska förmåga att kunna fullgöra ett uppdrag på ett sådant sätt att det uppfyller upphandlingens syfte. Objektiva omständigheter föreligger därför att begära EG-domstolens förhandsavgörande avseende vilka krav som en upphandlande myndighet äger rätt att ställa på en leverantör i kvalificeringsfasen. -Regeringsrätten (2005-12-19, Lavin, Almgren, Kindlund) meddelade följande beslut. Proportionalitetsprincipen är en av de grundläggande principerna inom gemenskapsrätten, och dess innehåll är i det stora hela väl känd genom EG-domstolens praxis. Principen har på upphandlingsområdet fått genomslag bl.a. på det sättet att de krav som en upphandlande enhet ställer skall avvägas i förhållande till föremålet för upphandlingen. - I målet gäller det att tillämpa proportionalitetsprincipen på den konkreta upphandling som är i fråga. Av fast praxis från EG-domstolen kan den slutsatsen dras att det i första hand ankommer på de nationella domstolarna och myndigheterna att med stöd av de principer som bär upp de gemenskapsrättsliga bestämmelserna för den offentliga upphandlingen avgöra hur dessa skall tillämpas i det enskilda fallet (se senast t.ex. EG-domstolens dom den 24 november 2005 i mål C-331/04, punkterna 25 och 26). Någon anledning att begära förhandsavgörande föreligger därför inte. - Med hänsyn till utredningen i målet förekommer ej heller i övrigt anledning att inhämta ett sådant besked. - Regeringsrätten finner inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen och avslår yrkandet härom. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd I 2005-12-14, Lokrantz)