RÅ 2005 not 160

Ansökan av C.G. om rättsprövning av ett beslut ang. tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken

Not 160. Ansökan av C.G. om rättsprövning av ett beslut ang. tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. - Regeringen (Miljödepartementet) meddelade den 12 juni 2003 beslut i fråga angående tillåtlighetsprövning enligt 17 kap.miljöbalken av ny järnväg mellan Nordmaling och Umeå (Botniabanan). - Regeringsrätten beslutade den 1 december 2004 (mål nr 3887-03) att avvisa ansökningar om rättsprövning av regeringens nu klandrade beslut bl.a. med hänvisning till att en bestämning av vem som skulle anses som sakägare inte lät sig göras i det då aktuella skedet av planläggningsarbetet eftersom den exakta sträckningen av järnvägen skulle komma att fastställas först i järnvägsplanen och att de sökande som berördes av den kommande järnvägen på ett sådant sätt att de skulle anses som sakägare hade möjlighet att få en domstolsprövning till stånd av beslutet om fastställelse av järnvägsplanen. - C.G. ansökte med hänvisning till att regeringen nu fattat beslut om fastställelse av järnvägsplanen om återupptagande av rättsprövningen av regeringens beslut om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap.miljöbalken. -Regeringsrätten (2005-12-22, Lavin, Schäder, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet. C.G:s ansökan om rättsprövning av regeringens beslut om tillåtlighetsprövning har kommit in till Regeringsrätten först den 11 oktober 2005 och följaktligen för sent. Ansökan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2005-11-30, H. Larsson)