RÅ 2005 not 162

Beslut som inte ansett kunna bli föremål för rättsprövning / Yrkande om sekretessbeläggning av alla handlingar i mål om rättsprövning avvisades

Not 162. Ansökan av Y.B. om rättsprövning av beslut som meddelats av Åklagarmyndigheten. - 52/2. Ansökan av Y.B. om rättsprövning av beslut som meddelats av Åklagarmyndigheten. - Y.B. ansökte om rättsprövning av olika beslut som Åklagarmyndigheten hade meddelat. Vidare yrkade hon att alla handlingar i målet skall sekretessbeläggas. -Regeringsrätten (2005-12-27, Nordborg, Sandström, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan om en uppgift omfattas av sekretess prövas först när någon begär att uppgiften skall lämnas ut. Y.B:s yrkande om sekretessbeläggning kan därför inte prövas. - Av 1 § tredje stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten enligt den lagen endast prövar avgöranden av regeringen. Eftersom Y.B:s ansökan avser beslut av Åklagarmyndigheten kan den inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar yrkandet om sekretessbeläggning och ansökningen om rättsprövning. (fd II 2005-11-08, Åkerrén)