RÅ 2005 not 165

Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent fastställdes när det av utredningen i målet inte med tillräcklig grad av säkerhet kunde dras slutsatsen att delgivning av kammarrättens beslut skett senare än vad delgivningskvittot utvisade

Not 165. Överklagande av T.G. av beslut om avvisande av talan. -Kammarrätten i Jönköping (2005-09-16)beslutade att avvisa T.G:s talan mot kammarrättens beslut den 17 juni 2005 att inte meddela prövningstillstånd i mål om återbetalning av bostadstillägg till pensionärer (mål nr 1499-05). Som skäl hade kammarrätten angivit att överklagandet enligt författning och meddelad fullföljdshänvisning skulle ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då T.G. fick del av kammarrättens beslut. Detta skedde den 23 juni 2005, men överklagandet kom in till kammarrätten först den 5 september 2005 och således för sent. - I Regeringsrätten överklagade T.G. kammarrättens beslut och anförde att han på delgivningskvittot av misstag angivit att han den 23 juni 2005 tagit del av kammarrättens beslut, men att delgivningen skett först den 3 juli 2005. - Regeringsrätten (2005-12-28, Hamberg): fann att det inte med tillräcklig grad av säkerhet kunde dras slutsatsen att delgivningen av kammarrättens beslut skett senare än vad delgivningskvittot utvisade, fastställde kammarrättens avvisningsbeslut. (fd II 2005-12-21, M. Olsson)