RÅ 2005 not 18

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 18. Överklagande och ansökan om resning av P.P. i mål om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg prövade i dom den 4 augusti 2003 frågor angående inkomsttaxering 1995 för P.P. I kammarrätten yrkade P.P. bl.a. avdrag för nedskrivning av kundfordringar med visst belopp. Kammarrätten avvisade i domen yrkandet om nedskrivning med hänvisning till att det var en fråga som inte hade prövats av underinstanserna. P.P. överklagade kammarrättens dom hos Regeringsrätten och yrkade bl. a. att frågan om nedskrivning skulle återförvisas till kammarrätten för prövning. För det fall Regeringsrätten skulle avslå överklagandet ansökte han om resning alternativt återställande av försutten tid beträffande 1995 års taxering. - Regeringsrätten hade i beslut den 28 september 2004 dels avvisat ansökningarna om resning och om återställande av försutten tid, dels inte meddelat prövningstillstånd. Regeringsrätten överlämnade ansökningen om återställande av försutten tid till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. - Kammarrätten i Göteborg avslog sedan i beslut den 18 oktober 2004 ansökningen om återställande av försutten tid med hänvisning till att någon sådan omständighet inte visats föreligga som är giltig ursäkt för att återställa den försuttna besvärstiden. - P.P. hade i skrivelse till Regeringsrätten överklagat kammarrättens beslut och ansökt om resning avseende frågan om återställande av försutten tid. -Regeringsrätten (2005-03-02, Ersson, Hamberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om skäl för resning föreligger. P.P:s överklagande har kommit in i rätt tid och skall därför prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att hans ansökan om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrätten finner inte anledning att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 2005-02-15, Bolin)