RÅ 2005 not 31

Vite enligt vitesföreläggande som återkallats av beslutsmyndigheten kunde inte dömas ut

Nämnden

Not 31. Överklagande av Föreningen Södertäljehem av beslut ang. utdömande av vite. - Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (sedermera stadsbyggnadsnämnden) i Södertälje kommun beslutade den 23 juni 1998 att förelägga Föreningen Södertäljehem (föreningen) att vidta vissa åtgärder på fastigheten Lansen 14 senast den 30 juni 1998 vid vite om 50 000 kr och därefter, så länge åtgärderna inte hade utförts, med samma belopp var tredje månad. Nämnden beslutade den 25 augusti 1998 att inte ändra sitt beslut. Föreningen överklagade nämndens beslut och yrkade att tiden för att efterkomma föreläggandet skulle förlängas till den 30 juni 1999. Länsstyrelsen i Stockholms län biföll yrkandet om förlängning i beslut den 9 februari 1999. Beslutet vann laga kraft. - På ansökan av nämnden beslutade Länsrätten i Stockholms län i dom den 11 juli 2000 att förplikta föreningen att utge försuttet vite om 50 000 kr (mål nr 135-00). Föreningen överklagade domen men Kammarrätten i Stockholm avslog överklagandet i beslut den 27 november 2002 (mål nr 5775-2000). Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 1 december 2004 att upphäva besluten av den 23 juni och den 25 augusti 1998. - Föreningen yrkade att beslutet om utdömande av vite skulle upphävas. -Regeringsrätten (2005-04-08, Sandström, Stävberg, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Eftersom stadsbyggnadsnämnden numera har återkallat vitesföreläggandet kan detta inte läggas till grund för ett beslut att döma ut vite (se RÅ 2002 ref. 39). Kammarrättens och länsrättens domar skall därför upphävas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Stockholm dom den 27 november 2002 i mål nr 5775-2000 och Länsrättens i Stockholms län dom den 11 juli 2000 i mål nr 135-00. (fd I 2005-02-23, I. Larsson) Samma dag avgjordes mål nr 1233-03 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.