RÅ 2005 not 34

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (försäkringskassans beslut och länsrättens dom i frågan om återbetalning av utbetald livränta vilade på felaktigt underlag, synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om återbetalning av livränta (försäkringskassans beslut och länsrättens dom vilade på felaktigt underlag, synnerliga skäl)

Not 34. Överklagande av E.C. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om återbetalning av arbetsskadelivränta. - Hallands läns allmänna försäkringskassa uppgav i beslut den 20 januari 1999 att den fr.o.m. februari 1999 inte längre kunde betala ut arbetsskadelivränta till E.C. eftersom hans ålderspension översteg 65 procent av hans livränta. Trots beslutet fortsatte livränta att betalas ut till E.C. under tiden februari 1999 - april 2000. Försäkringskassan beslutade den 30 maj 2000 - med hänvisning till 20 kap. 4 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring - att E.C. skulle betala tillbaka arbetsskadelivränta som utbetalats felaktigt med 41 606 kr för tiden februari 1999 t.o.m. april 2000. Vid omprövning den 10 oktober 2000 fann kassan inte skäl till ändring av sitt tidigare beslut. E.C. överklagade omprövningsbeslutet hos Länsrätten i Hallands län, som i dom den 18 maj 2001 (mål nr 2213-00) avslog överklagandet. Sedan E.C. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Göteborg den 13 november 2001 att inte meddela prövningstillstånd. - E.C. fullföljde sin talan. - I målet var upplyst att försäkringskassan den 24 november 2003 ändrade beslutet från den 20 januari 1999 eftersom det var felaktigt. Ändringen innebar att arbetsskadelivränta skulle utbetalas till E.C. även efter hans 65-årsmånad. I beslut samma dag räknade försäkringskassan om E.C:s arbetsskadelivränta. Det nya beslutet innebar att E.C. fick arbetsskadelivränta om 21 874 kr per år. Beslutet gällde fr.o.m. februari 1999. - Försäkringskassan medgav att kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävdes och att målet återförvisades till kammarrätten för handläggning. -Regeringsrätten (2005-04-14, Nordborg, Eliason, Wennerström, Hamberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Den beräkning som låg till grund för Försäkringskassans beslut den 20 januari 1999, att fr.o.m. februari 1999 inte längre betala ut livränta till E.C., var inte korrekt. Försäkringskassans beslut och länsrättens dom i frågan om återbetalning av utbetald arbetsskadelivränta vilade således på ett felaktigt underlag. Regeringsrätten finner därför att E.C. bör beviljas tillstånd för prövning i kammarrätten av sin talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar E.C. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hans överklagande av Länsrättens i Hallands län dom den 18 maj 2001 i mål nr 2213-00. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2005-03-09, Fredricson Svensson)