RÅ 2005 not 43

Radiotjänst i Kiruna AB:s beslut om avgiftsskyldighet ansågs utgöra myndighetsutövning och bolagets överklagande av kammarrätts dom skulle därför ha kommit in till kammarrätten tre veckor från den dag domen meddelades

Not 43. Överklagande av Radiotjänst i Kiruna AB ang. avvisad talan. -Kammarrätten i Sundsvall (2005-04-20) avvisade i beslut Radiotjänst i Kiruna AB:s (bolaget) överklagande av kammarrättens dom den 20 januari 2005 i mål nr 2884--2924-04 och 2926--2943-04 rörande TV-avgift med motiveringen att det kommit in för sent. Kammarrätten ansåg därmed att bolagets överklagande skulle ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag kammarrättens dom meddelades. - Bolaget överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och yrkade att beslutet skulle upphävas och anförde därvid att bolaget inte kunde anses vara "det allmänna" även om bolaget anförtrotts förvaltningsuppgifter. - Regeringsrätten (2005-04-20, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller bl.a. att ett överklagande skall ha kommit in till den myndighet som har meddelat beslutet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av det eller, om klaganden är en part som företräder det allmänna, inom tre veckor från den dag det meddelades. - Bolaget skall enligt lagen (1989:41) om TV-avgift fatta beslut om avgiftsskyldighet enligt lagen, vilket innebär myndighetsutövning. Eftersom bolaget således företräder det allmänna i sådana ärenden skall ett överklagande från bolaget av en kammarrätts beslut ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag beslutet meddelas. Bolagets överklagande har, som kammarrätten funnit, kommit in för sent. Avvisningsbeslutet är därför riktigt och skall fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd II 2005-04-12, Wetterfors)