RÅ 2005 not 44

Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent upphävdes när datum på delgivningskvittot visats ligga i tiden före expedieringen av den överklagade domen

Not 44. Överklagande av M.U. ang. avvisande av talan m.m. - M.U. sålde under år 2000 aktier i Fastighets AB E. & K. Skattemyndigheten i Linköping beslutade vid 2001 års taxering att med tillämpning av 3 § 12 b mom. femte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt ta upp hälften av realisationsvinsten som intäkt av tjänst. M.U. överklagade beslutet hos Länsrätten i Östergötlands län som i dom den 27 januari 2003 avslog överklagandet. Hans överklagade avslogs av Kammarrätten i Jönköping i dom den 16 september 2004 (mål nr 1479 03). Sedan M.U. överklagat domen avvisade kammarrätten överklagandet i beslut den 2 december 2004. Kammarrätten hänvisade till att M.U. fått del av domen den 20 september 2004 och att överklagandet kommit in först den 24 november 2004 och därmed för sent. - M.U. överklagade och yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. Han anförde bl.a. följande. Delgivningskvittot är feldaterat. Han läste inte handlingarna förrän ett antal veckor efter mottagandet och observerade då att ett delgivningskvitto avkrävdes. Eftersom han inte kom ihåg vilket datum handlingarna mottogs antog han att domen skickats samma dag den var daterad, dvs. den 16 september 2004. Han daterade därför delgivningskvittot med ett datum fyra dagar efter denna dag. I efterhand har det visat sig att domen inte skickades ut förrän den 22 september 2004. Delgivningskvittot kom till kammarrätten den 7 oktober 2004. Han anser att domen tillsändes honom tidigast den 24 september 2004 och att hans överklagande kommit in inom tvåmånadersfristen. - M.U. yrkade vidare att Regeringsrätten skulle bevilja prövningstillstånd och överpröva kammarrättens dom. Han anförde bl.a. att skattemyndigheten inte handlagt ärendet på ett korrekt sätt och att hans arbetsinsats i bolaget inte varit betydande. -Regeringsrätten (2005-04-22, Sandström, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen i målet framgår att kammarrättens dom expedierades först den 22 september 2004. M.U. kan därmed inte ha fått del av domen redan den 20 september 2004, dvs. det datum som angetts på delgivningskvittot. Regeringsrätten finner att omständigheterna är sådana att M.U:s överklagande får anses ha kommit in i rätt tid. Kammarrättens beslut om avvisning skall därför upphävas. - För att kammarrättens dom skall kunna överprövas av Regeringsrätten krävs att Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela sådant tillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 2 december 2004 i mål nr 1479-03. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd för prövning av kammarrättens dom den 16 september 2004 i mål nr 1479-03. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd I 2005-03-15, Östman Johansson)