RÅ 2005 not 45

Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att en skrivelse angående ett tidigare regeringsbeslut lämnats utan åtgärd

Not 45. Ansökan av R.F. om rättsprövning. - Regeringen (Miljödepartementet) meddelade den 16 december 2004 beslut angående skrivelse i avgjort ärende i fråga om detaljplan för Alingsås, del av Noltorp 1:6, Alingsås kommun. - R.F. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. -Regeringsrätten (2005-04_22, Eliason, Wennerström, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § andra stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan rättsprövning gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot en enskild. Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av skrivelsen från R.F. rörande ett tidigare av regeringen avgjort ärende kan inte anses innebära någon myndighetsutövning. Hans ansökan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2005-04-12, Liljeros)