RÅ 2005 not 48

Ansökan om L-I.L. om rättsprövning av beslut ang. fråga om detaljplan

Not 48. Ansökan om L-I.L. om rättsprövning av beslut ang. fråga om detaljplan. - Regeringen (Miljödepartementet) meddelade den 2 december 2004 beslut angående fråga om detaljplan för Åhus 2:41, del av, utmed Täppetstranden i Åhus, Kristianstads kommun. - L-I.L. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Ansökan inkom till Regeringsrätten den 9 mars 2005. -Regeringsrätten (2005-04-22, Eliason, Wennerström, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet. - L-I.L:s ansökan om rättsprövning av regeringens beslut den 2 december 2004 kom in till Regeringsrätten den 9 mars 2005 och således inte inom föreskriven tid. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2005-04-12, Liljeros)