RÅ 2005 not 64

Saklegitimation och övriga frågor om partbehörighet / Föreläggande för kommun att se till att en allmän vatten- och avloppsanläggning kom till stånd ansågs inte beröra enskilda på sådant sätt att de hade talerätt (avslag) / Föreläggande för kommun att se till att en allmän vatten- och avloppsanläggning kom till stånd ansågs inte beröra enskilda på sådant sätt att de hade talerätt (rättsprövning, avslag)

Not 64. Ansökan av C.B. m.fl. ang. rättsprövning av ett beslut i fråga om föreläggande anligt lagen (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar. -Länsstyrelsen i Stockholms län (2003-06-16) beslutade med stöd av 2 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, va-lagen, att förelägga Nacka kommun att se till att en allmän vatten- och avloppsanläggning kommer till stånd för fastigheterna inom Älgöområdet. Enligt beslutet skall den allmänna avloppsanläggningen vara genomförd senast den 31 december 2008. - Nacka kommun samt ett antal privatpersoner och föreningar överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (2004-10-07, Miljödepartementet) konstaterade att länsstyrelsens föreläggande med stöd av 2 § va-lagen riktade sig mot Nacka kommun och inte mot de privatpersoner och föreningar som hade överklagat. Regeringen fann att länsstyrelsens beslut inte rörde de enskilda och föreningar som överklagat på sådant sätt att de har rätt att överklaga beslutet. Regeringen tog därför inte upp deras överklaganden till prövning. - C.B. m.fl. personer som överklagat länsstyrelsens beslut hos regeringen ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Länsstyrelsens beslut är riktat mot kommunen men får ekonomiska återverkningar för dem i egenskap av ägare till fastigheter inom området. De är därför berörda av beslutet på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga det. Regeringen hade därför inte bort avvisa deras överklaganden. - Regeringsrätten (2005-05-31, Nordborg, Eliason, Wennerström, Almgren, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Enligt 2 § va-lagen skall en kommun under vissa förutsättningar sörja för eller tillse att en allmän va-anläggning kommer till stånd så snart det kan ske. I 8-11 §§ regleras vidare under vilka förutsättningar ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning har rätt att bruka anläggningen och är skyldig att betala avgifter till huvudmannen. Tvister mellan huvudman och fastighetsägare som rör bl.a. skyldigheten att genom avgift bidra till kostnaderna för en va-anläggning prövas av Statens va-nämnd, vars beslut i sin tur kan överklagas hos Svea hovrätt. - Regeringen har i det klandrade beslutet bl.a. funnit att länsstyrelsens beslut att förelägga Nacka kommun att se till att en allmän vatten- och avloppsanläggning kommer till stånd för fastigheterna inom Älgöområdet inte rör de sökande på sådant sätt att de har rätt att överklaga beslutet. Deras överklaganden har därför inte tagits upp till prövning. - Regeringsrätten finner inte att det framkommit att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som de sökande har angett. På grund härav och då det inte heller i övrigt klart framgår av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel skall det stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2005-05-04, Lindvall)