RÅ 2005 not 69

Kammarrätts beslut att avvisa begäran om utlämnande av allmän handling som inte kunnat identifieras undanröjdes när uppgifter som kunde läggas till grund för en identifiering av handlingen lämnats i överklagandet hos Regeringsrätten

Not 69. Överklagande av M.Z. ang. utlämnande av allmän handling. - M.Z. begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få del av bl.a. en handling i ett visst länsrättsmål betecknad som "nr 17=vk". -Kammarrätten i Stockholm (2004-11-30, Hallberg, Ganting, referent, Österberg) avvisade begäran i bl.a. denna del med hänvisning till att handlingen inte kunnat identifieras. - I överklagande hos Regeringsrätten anförde M.Z. att han i sin begäran hänvisat inte till aktbilagor i länsrättens dagboksblad utan till dagboksbladens radnummer. - Regeringsrätten (2005-06-08, Lavin, Dexe, Nord, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I överklagandet har M.Z. angivit hur hans svar på kammarrättens anmodan skall tolkas. Det framgår således numera tydligt att hänvisningen till "nr 17=vk" i länsrättens mål skall avse det delgivningskvitto som nämns på rad 17 i länsrättens dagboksblad. Frågan om denna handling skall omfattas av sekretess eller inte skall i första hand prövas av kammarrätten. Målet skall alltså återförvisas till kammarrätten för fortsatt handläggning i denna del. - Den av M.Z. anvisade tolkningen av hans svar ger dock inte vägledning när det gäller identifiering av de övriga handlingar som överklagandet avser. Inte heller på annat sätt kan det utläsas vilka handlingar som avses i det material som kammarrätten haft till sitt förfogande. Överklagandet skall därför avslås i dessa delar. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer det överklagade avgörandet såvitt detta avser den handling som angivits som "nr 17=vk" och återförvisar målet i denna del till Kammarrätten i Stockholm för fortsatt handläggning. - Regeringsrätten avslår överklagandet i övrigt. (fd I 2005-05-11, Bolin)