RÅ 2005 not 7

Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Nedsättning av avkastningsskatt medgavs med belopp motsvarande svensk kupongskatt som betalats av utländskt försäkringsföretag / Nedsättning av skatt medgavs med belopp motsvarande svensk kupongskatt som betalats av utländskt försäkringsföretag (förhandsbesked) / Avkastningsskatt (nedsättning av skatt medgavs med belopp motsvarande svensk kupongskatt som betalats av utländskt försäkringsföretag

Not 7. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. avkastningsskatt på pensionsmedel. - I en ansökan om förhandsbesked frågade sökanden A om han, med stöd av främst 10 a § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel (avkastningsskattelagen) och med beaktande av EG-rätten, hade rätt att nedsätta avkastningsskatten hänförlig till en utländsk kapitalförsäkring med belopp motsvarande svensk kupongskatt som erlagts med anledning av utdelning på svenska aktier som ägs av det utländska försäkringsbolag som meddelat försäkringen. -Skatterättsnämnden (2004-10-07, André, ordf., Wingren, Knutsson, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Svensson): Förhandsbesked. A har rätt till nedsättning av skatt enligt avkastningsskattelagen med belopp motsvarande svensk kupongskatt. - Motivering. A avser att placera medel i en kapitalförsäkring tillhandahållen av ett irländskt bolag. Som en försättning gäller att försäkringen är en sådan kapitalförsäkring som avses i 2 § första stycket a) avkastningsskattelagen. Vidare har upplysts att försäkringstagaren själv väljer hur det kapital som är hänförligt till försäkringen skall placeras. Ansökan avser den situationen att det irländska bolaget får i uppdrag att placera kapitalet i svenska aktier. - A frågar om han med stöd av främst 10 a § avkastningsskattelagen och med beaktande av EG-rätten har rätt till nedsättning av avkastningsskatt med belopp motsvarande svensk kupongskatt som kommer att betalas av det irländska bolaget för utdelning på de svenska aktierna. - Nämnden gör följande bedömning. - I 10 a § avkastningsskattelagen finns bestämmelser om att en skattskyldig som innehar en kapitalförsäkring meddelad i en försäkringsrörelse som inte bedrivs i Sverige har rätt till nedsättning av avkastningsskatten med belopp som motsvarar den utländska skatt hänförlig till försäkringen som försäkringsgivaren eller den skattskyldige har betalat. Av förarbetena framgår att syftet varit att ge möjlighet till nedsättning av avkastningsskatten för annan skatt som betalas för en utländsk kapitalförsäkring vilket i förevarande fall även skulle avse kupongskatt som försäkringsgivaren betalar för utdelning på de svenska aktier som är hänförliga till försäkringen. Lagtexten har emellertid kommit att omfatta enbart utländsk skatt. Nedsättning av kupongskatten kan därför inte ske med stöd av detta lagrum. - Att inte medge nedsättning av avkastningsskatten för kupongskatt som betalas i ett fall som det förevarande innebär att skattebelastningen på den aktuella försäkringen blir högre än skatten på en motsvarande försäkring meddelad i en försäkringsrörelse i Sverige. Enligt EG-domstolens praxis utgör en sådan olikabehandling en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster enligt artikel 49 i EG-fördraget (jfr EG-domstolens domar i mål nr C-204/90, Bachmann, och C-136/00, Danner). Med hänsyn till att någon olikabehandling i nu berört hänseende inte synes ha varit åsyftad och då någon omständighet som ändå kan rättfärdiga denna inskränkning inte föreligger (jfr Ds 2003:65 s. 91) skall A medges nedsättning av avkastningsskatten med ett belopp som motsvarar den kupongskatt som försäkringsgivaren betalar för utdelning på de svenska aktier som är hänförliga till hans kapitalförsäkring. Nämndens beslut innebär inte något ställningstagande till om avkastningsskatten som sådan är förenlig med EG-rätten (jfr EG-domstolens dom i mål nr C-118/96, Safir, och Regeringsrättens dom den 7 juni 2004 i mål nr 3407-03). - Beskedet avser taxeringsåren 2004-2007. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att A inte hade rätt till nedsättning av skatt enligt avkastningsskattelagen med ett belopp motsvarande svensk kupongskatt. - A yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2005-02-14, Sandström, Dexe, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som anmärker att ifrågavarande försäkring är en sådan kapitalförsäkring som avses i 2 § första stycket 7 a avkastningsskattelagen, finner att A är berättigad till nedsättning av avkastningsskatt för kupongskatt på sätt Skatterättsnämnden beslutat. - Skatterättsnämndens förhandsbesked avser taxeringsåren 2004-2007. Numera framgår av 10 a § avkastningsskattelagen att den som är skattskyldig för en sådan utländsk försäkring som avses i målet har rätt till nedsättning av avkastningsskatten för den kupongskatt som är hänförlig till försäkringen. Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering. Mot denna bakgrund bör förhandsbeskedet begränsas till att avse taxeringsåren 2004 och 2005. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Giltighetstiden för förhandsbeskedet begränsas till att avse taxeringsåren 2004 och 2005. (fd I 2005-01-12, Abrahamsson)