RÅ 2005 not 72

Handling som inte förvarades hos myndighet kunde inte begäras utlämnad

Not 72. Ansökan av U-M.A. om utlämnande av allmän handling. - Vid sammanträde i kommunfullmäktige i Nordmalings kommun den 16 december 2004 hänvisade K.N. till en viss skrivelse. U-M.A., som vid debatten utan resultat uppmanat K.N. att överlämna skrivelsen, begärde att kammarrätten skulle pröva om den handling K.N. hänvisade till var allmän handling. Enligt U-M.A. var det för demokratin och offentlighetsprincipen förödande om inte handlingar som det på detta sätt hänvisades till inte delgavs. -Kammarrätten i Sundsvall (2005-02-04, Sjödin, Kareld, referent, Eberstein)avvisade yrkandet med följande motivering: Den handling som är aktuell i målet förvaras inte hos någon myndighet och kan därför inte begäras utlämnad. U-M.A:s begäran att kammarrätten prövar om aktuell handling är allmän handling kan därför inte komma under kammarrättens prövning och skall därför avvisas. - U-M.A. överklagade och begärde att den aktuella handlingen omgående skulle lämnas ut. - Regeringsrätten (2005-06-09, Billum, Wennerström, Almgren, Fernlund): U-M-A. har inte anfört några skäl som bör föranleda ändring av kammarrättens beslut. - Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2005-05-18, Hancock Bruhn)