RÅ 2005 not 79

D:4698-03

D:4699-03

D:4700-03

Ledamöter och föredragande: Se nedan

Uppslagsord: Resning, övriga frågor - tillämplig skattesats för el som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen (avslag); Punktskatt - energiskatt (tillämplig skattesats för el som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen; resning, avslag)

Lagrum:

37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Not 79. Ansökan av Saluhallsförvaltningen i Stockholms kommun om resning i mål om energiskatt. - Skattemyndigheten i Dalarnas län beslutade den 17 december 1997 att påföra Saluhallsförvaltningen i Stockholms kommun energiskatt avseende elektrisk kraft med visst belopp för redovisningsperioderna januari 1995 - oktober 1996. Som skäl för beslutet anfördes bl.a. att den s.k. nollskattesatsen inte var tillämplig eftersom den elektriska kraften inte kunde anses förbrukad i industriell verksamhet som bedrevs av Saluhallsförvaltningen. Förvaltningen överklagade beslutet hos Länsrätten i Dalarnas län och yrkade bl.a. att all elkraft som direkt eller indirekt levererades till Saluhallsförvaltningens hyresgäster skulle skattebefrias i enlighet med vad som gällde för energi som förbrukades i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Länsrätten avslog i dom den 4 december 2001 överklagandet. Saluhallsförvaltningen överklagade domen hos Kammarrätten i Sundsvall i fråga om påförd energiskatt på el med sammanlagt 877 070 kr jämte ränta. Kammarrätten fastställde i dom den 23 januari 2003 länsrättens dom. Sedan Saluhallsförvaltningen överklagat domen avvisade kammarrätten enligt beslut i protokoll den 3 april 2003 överklagandet på den grunden att det hade kommit in för sent. Regeringsrätten fastställde i beslut den 27 juni 2003 kammarrättens avvisningsbeslut och avslog vidare en ansökan från Saluhallsförvaltningen om återställande av försutten tid. - Saluhallsförvaltningen ansökte om resning och anförde bl.a. följande. För elkraft som förbrukas i industriell verksamhet gäller den s.k. nollskattesatsen. Utan lagstöd och stöd i förarbeten eller prejudikat har länsrätten kopplat ihop begreppet industriell verksamhet med frågan om vem som är skattskyldig och tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Tillverkningsmoment som utförs i hyresgästernas regi och som anses ingå i tillverkningsprocessen faller, med underinstansernas synsätt, utanför nollskattesatsens tillämpning när motsvarande moment utförs av Saluhallsförvaltningen. El som i realiteten förbrukas i tillverkningsprocessen blir därmed inte beskattad på det sätt som är avsett. Underinstansernas rättstillämpning strider uppenbart mot legalitetsprincipen och vedertagna tolkningsprinciper. -Regeringsrätten (2005-06-20, Dexe, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten har i rättsfallet 2005 ref. 24 funnit att den s.k. nollskattesatsen skall tillämpas i fråga om elektrisk kraft som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen även i fall då förbrukningen skett i en verksamhet som bedrivits av en annan än den som haft leveransavtal med eldistributören. - Vad Saluhallsförvaltningen anfört innebär inte att sådan uppenbart oriktig rättstillämpning föreligger som innefattar skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2005-05-24, Östman Johansson)