RÅ 2005 not 90

Ärende om bygglov för vindkraftverk (avvisning och avslag)

Not 90. Ansökan av T.K., B.H., L.H., S.K., C.K., F.K., B.A., S.J., B.J., M.U. och P.U. om resning i ärende ang. bygglov för vindkraftverk. - Byggnadsnämnden i Skurups kommun beslutade den 2 juli 1997 att bevilja A.A. bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk med tillhörande transformatorstation på fastigheten Dybäck 46:1 samt att bevilja G.O. bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk med tillhörande transformatorstation på fastigheten Örmölla 25:8. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Skåne län av B.H. och ytterligare ett antal personer, vilka inte var sökande i resningsmålet. Sedan länsstyrelsens beslut överklagats avgjordes ärendet slutligen genom att regeringen (Miljödepartementet) i beslut den 14 december 2000 avslog samtliga överklaganden (dnr M1999/4736/Hs/P). - T.K., B.H., L.H., S.K., C.K., F.K., B.A., S.J., B.J., M.U. och P.U. och ytterligare ett antal personer ansökte om rättsprövning av regeringens beslut (Regeringsrättens mål nr 1619-01). Regeringsrätten beslutade emellertid den 20 februari 2002 att - med undantag för B.H. - avvisa de här uppräknade personernas ansökningar om rättsprövning med hänvisning till att de inte hade varit parter i ärendet hos regeringen. - De ovan nämnda personerna ansökte, medan handläggningen av rättsprövningsmålet fortfarande pågick, därutöver om resning i regeringsärendet. - Under handläggningen av rättsprövningsmålet förkom de från Byggnadsnämnden i Skurups kommun, Länsstyrelsen i Skåne län och regeringen (Miljödepartementet) inlånade akterna. De väsentligaste handlingarna, däribland länsstyrelsens, kammarrättens och regeringens beslut fanns dock bevarade i kopia. Med anledning av det inträffade beredde Regeringsrätten sökandena i såväl rättsprövningsmålet som resningsmålet tillfälle att komplettera utredningen i målen med kopior av de ytterligare handlingar som varit tillgängliga i tidigare instanser och som enligt sökandenas bedömning kunde vara av betydelse för prövningen av de båda målen. På så sätt skedde en viss komplettering av utredningen i de båda målen. - Regeringsrätten meddelade dom i rättsprövningsmålet den 30 september 2004 och förklarade i domen att regeringens beslut skulle stå fast. - Regeringsrätten fann genom beslut den 11 maj 2005 att resningsmålet kunde avgöras på underlag av befintliga handlingar och vad sökandena ytterligare kunde ha att anföra senast den 10 juni 2005 samt uttalade att sökandena inte kunde påräkna förlängt eller förnyat anstånd med att slutföra sin talan. - I resningsmålet yrkade T.K. att regeringens beslut den 14 december 2000 skulle upphävas. Till stöd för sin talan åberopade han bl.a. vad sökandena i rättsprövningsmålet (mål nr 1619-01) anfört i det målet. - Övriga sökande anslöt sig till vad T.K. anfört. - T.K. tillade bl.a. följande. Flera av de sökande i rättsprövningsmålet som godtogs som sakägare hos länsstyrelsen och regeringen har sina fastighetsgränser ca 1 500 m från det ena av de planerade vindkraftverken. Hans fastighetsgräns ligger mindre än 900 m från samma vindkraftverk. De planerade vindkraftverken kommer att medföra störningar på hans fastighet i form av buller, reflexer och skuggbildningar samt dessutom påverka radio- och TV-mottagningen negativt. Genom att byggnadsnämnden och länsstyrelsen underlåtit att underrätta honom om bygglovsärendena, trots att han är sakägare, har ett allvarligt fel begåtts vid handläggningen av ärendena. Felet är så väsentligt att bygglovsbesluten måste undanröjas. - T.K. anförde därefter att han skulle slutföra sin talan efter det att han fått del av innehållet i de saknade akterna. Han yrkade också att målet skulle vilandeförklaras till dess i målet inlånade akter återfunnits. -Regeringsrätten (2005-06-29, Eliason, Kindlund, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att målet kan avgöras på befintliga handlingar och avslår därför T.K:s yrkande om vilandeförklaring och begäran om ytterligare anstånd i målet. - Av det beslut som Länsstyrelsen i Skåne län meddelade den 1 september 1998 med anledning av de överklaganden som kommit in beträffande de beslut om bygglov som Byggnadsnämnden i Skurups kommun fattade avseende de aktuella vindkraftverken framgår att ägare av fastigheter inom en radie om ca 600 m från vindkraftverken hördes av nämnden. Länsstyrelsen fann för sin del att det inte fanns anledning att på grund av nämndens avgränsning av sakägare upphäva besluten om bygglov på formell grund. Av länsstyrelsens beslut framgår att bedömningen av sakägarfrågan har gjorts med beaktande av bl.a. förhållandena på platsen, terrängen i området samt avståndet mellan fastigheterna och det närmast fastigheten planerade vindkraftverket. Regeringen gjorde i denna del samma bedömning som länsstyrelsen. - I målet har inte framkommit någon omständighet som bör föranleda att T.K. skall behandlas som sakägare beträffande besluten om bygglov. Hans resningsansökan skall därför avvisas. Regeringsrätten gör samma bedömning även såvitt avser ansökningarna från S.K., C.K., F.K., M.U. och P.U. - B.H:s ansökan om resning omfattar i allt väsentligt samma omständigheter som Regeringsrätten tagit ställning till i rättsprövningsmålet. I detta mål har Regeringsrätten även prövat om det förekommit sådana fel i handläggningen av bygglovsfrågan som påverkat utgången i ärendet. Regeringsrätten har således i det målet prövat om sådana omständigheter föreligger som skulle kunna utgöra grund för resning. Med hänsyn härtill och då de omständigheter B.H. därefter anfört inte kan föranleda annan bedömning finner Regeringsrätten att hans ansökan skall avslås. I målet har inte framkommit något skäl som kan föranleda att ansökningarna om resning från L.H., B.A., S.J. och B.J. bör bedömas på annat sätt. Även dessa ansökningar skall således avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår T.K:s yrkande om vilandeförklaring i målet och hans begäran om ytterligare anstånd för att slutföra sin talan. - Regeringsrätten avvisar ansökningarna om resning från T.K., S.K., C.K., F.K., M.U och P.U. - Regeringsrätten avslår övriga ansökningar om resning. (fd II 2005-06-15, Bäckström)