RÅ 2006 not 100

Underrättelsen om hur man överklagar hade innehållit en felaktig adressuppgift (bifall)

Not 100. Ansökan av M.N. och E.K. om återställande av försutten tid. - Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden i Nacka kommun antog den 15 mars 2005 detaljplan för Rösunda 9:11 och del av Rösunda 2:2 och 9:10. M.N. och E.K. överklagade beslutet. Länsstyrelsen i Stockholms län avslog överklagandet i beslut den 29 augusti 2005. Enligt meddelande den 1 september 2005 från länsstyrelsen till klagandena var sista dag för överklagande den 6 oktober 2005. M.N. och E.K. överklagade även sistnämnda beslut. Genom beslut den 14 oktober 2005 avvisade länsstyrelsen överklagandet med motivering att en brevförsändelse med överklagandet som var poststämplad den 6 oktober 2005 och ett e-mail som inkom den 7 oktober 2005 hade kommit in för sent och därför skulle avvisas. Länsstyrelsen tillfogade följande. Det e-mail som sändes den 6 oktober inkom inte till länsstyrelsen eftersom den adress som användes till försändelsen var felaktig. Felaktigheten berodde på att länsstyrelsen i överklagandebilagan hade hänvisat till en felaktig adress. Rätt adress skulle ha varit "infj@ab.lst.se", som länsstyrelsen hänvisade till i övriga handlingar som skickades av länsstyrelsen och även användes av M.N. och E.K vid deras andra e-mail. - M.N. och E.K ansökte om återställande av försutten tid för överklagande av länsstyrelsens beslut den 29 augusti 2005. Till stöd för sin ansökan anförde de bl.a. följande. De sände sitt överklagande den 6 oktober 2005 genom e-post. Därvid använde de sig av den e-postadress som fanns angiven på länsstyrelsens eget formulär för att överklaga beslutet hos regeringen. Dagen därpå fick de information om att den av länsstyrelsen angivna adressen var felaktig och att deras e-postmeddelande därför inte hade registrerats. De skickade därför omedelbart sitt överklagande till en annan e-postadress som fanns på ett annat dokument från länsstyrelsen. -Regeringsrätten (2006-06-15, Eliason, Almgren, Rundqvist, Hamberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. - Av handlingarna i målet framgår att den underrättelse som M.N. och E.K fått av länsstyrelsen om hur man överklagar länsstyrelsens ifrågavarande beslut har innehållit en felaktig adressuppgift och att deras överklagande inte kom in till länsstyrelsen inom föreskriven tid på grund av att de använde sig av den felaktiga uppgiften. De får därför anses ha haft giltig ursäkt för att deras överklagande inte kom in till länsstyrelsen i rätt tid. Den försuttna tiden för överklagande skall därför återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för att överklaga Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 29 augusti 2005 och förordnar att sökandenas överklagande av beslutet skall handläggas av regeringen utan hinder av att skrivelsen med överklagandet kommit in för sent. (fd I 2006-05-31, Liljeros)