RÅ 2006 not 107

Kammarrätts avvisningsbeslut fastställdes då förenklad delgivning använts och det inte framstod som osannolikt att kammarrättens dom inom föreskriven tvåveckorsfrist kommit fram till den söktes senast kända adress

Not 107. Överklagande av E.H. i mål ang. rättidsprövning. - I ett mål i vilket reglerna om förenklad delgivning tillämpades avvisadeKammarrätten i Stockholm (2005-07-26) ett överklagande av E.H. på den grunden att det kommit in för sent. - E.H. överklagade avvisningsbeslutet och åberopade att hon under tiden december 2004 - juni 2005 inte vistades på sin hemadress och därför rent faktiskt fått del av kammarrättens dom först den 11 juni 2005. - Regeringsrätten (2006-06-26, Brickman) konstaterade att E.H. inte upplyst kammarrätten om att hon inte vistades på sin hemadress och anförde vidare: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 19 § tredje stycket delgivningslagen skall delgivning anses ha skett enligt 3 a § när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades med post och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen före tvåveckorsfristens utgång kommit fram till den söktes senast kända adress. Av handlingarna framgår inte annat än att kammarrätten följt bestämmelserna i 3 a § delgivningslagen. E.H:s överklagande av länsrättens dom kom in till kammarrätten den 16 juni 2004. Av kammarrättens dagboksblad framgår bl.a. följande. Upplysning om att förenklad delgivning kunde komma att användas i målet sändes till E.H. den 22 juni 2004. Kammarrättens dom den 17 maj 2005 sändes till E.H. samma dag och meddelande härom sändes till henne nästföljande dag. Någon omständighet som gör det osannolikt att domen inom tvåveckorsperioden kommit fram till E.H:s kända adress har inte visats föreligga. Enligt 19 § tredje stycket delgivningslagen skall beslutet vid sådant förhållande ansetts ha delgetts henne den 1 juni 2005. Överklagandet av domen skulle ha kommit in senast den 22 juni 2005 men kom in först den 1 juli 2005 och således för sent. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd II 2006-06-16, T. Lindvall)