RÅ 2006 not 110

Mål återförvisades till kammarrätten då kammarrätten inte anvisat den funktionshindrade hur utredningen borde kompletteras / Mål om assistansersättning återförvisades då kammarrätten inte anvisat den funktionshindrade hur utredningen borde kompletteras

Not 110. Överklagande av K.N. ang. assistansersättning. - K.N. var förståndshandikappad och hade en CP-skada.Skåne läns allmänna försäkringskassa (2001-10-04) beviljade honom assistansersättning fr.o.m. maj 2001 med 228,5 timmar per vecka varav 14 timmar avsåg aktiv assistans nattetid. - K.N. överklagade och yrkade att han skulle beviljas aktiv assistans nattetid med ytterligare 21 timmar per vecka. Han redogjorde för den hjälp han fått nattettid. - Länsrätten i Skåne län (2002-06-03, ordf. Mattsson) avslog överklagandet och yttrade bl.a.: Frågan i målet är om K.N. sedan maj 2001 har behov av aktiv assistans nattetid utöver de två timmar per natt som han beviljats genom försäkringskassans beslut. Enligt länsrättens mening framkommer det dock inte några omständigheter i målet som talar för att K.N. har ett större behov av aktiv assistans nattetid än vad han beviljats assistansersättning för. På grund härav och med beaktande av vad K.N. anfört i länsrätten får det därför anses rimligt att hänföra två timmar till aktiv assistans och att jour är tillräckligt under övrig tid på natten. - K.N. överklagade och vidhöll sitt yrkande. Han redogjorde för sina aktuella assistansbehov och åberopade intyg. - Kammarrätten i Göteborg (2003-04-09, Nyström, Stenstad, referent, Vennersten, nämndemännen Tillberg och Westling-Nilsson skiljaktiga), som begränsade sin prövning till den tid och de omständigheter som försäkringskassans och länsrättens beslut omfattade, yttrade bl.a.: K.N. har genom sin moder och gode man i november 2001 ingett en beskrivning av hur nätterna under en vecka sett ut när assistenterna noterat vad som hänt. Beskrivningen är intagen i överklagandeskriften till länsrätten och undertecknad av K.N. och gode mannen. Det framgår inte vem som gjort noteringarna och heller inte vilken vecka de avser. Av denna beskrivning framgår att insatserna ett par nätter har varit omfattande och utdragna. Andra nätter synes de ha bestått i vändning och toalettbesök. Försäkringskassan har utifrån beskrivningen bedömt att assistanstiden för aktiv hjälp uppgår till två timmar per natt och att övrig tid skall hänföras till jour. Bevisbördan för vilka insatser som vid prövningen av assistansersättning skall läggas till grund för beräkningen av antalet assistanstimmar och deras karaktär av aktiva insatser eller jour åvilar sökanden. En redogörelse som skall läggas till grund för bedömning av hur omfattande insatser som erfordras i princip varje natt under den tid assistansersättningen - i detta fall två år - skall utgå, kan enligt kammarrättens mening inte inskränkas till att omfatta en anonym beskrivning av endast en vecka. Kammarrätten anser därför att K.N. inte förmått styrka att han är i behov av de ytterligare assistanstimmar som han yrkat. - K.N. fullföljde sin talan. Han anförde bl.a. att kammarrätten och de tidigare instanserna haft alla möjligheter att framföra krav på ytterligare underlag så att en rättvis bedömning av hans assistansbehov hade kunnat göras. K.N. bifogade dagboksanteckningar utförda av hans assistenter. - Försäkringskassan ansåg att Regeringsrätten borde undanröja kammarrättens dom och återförvisa målet till kammarrätten för förnyad prövning. - Regeringsrätten (2006-06-27, Lavin, Eliason, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall rätten tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vid behov skall rätten anvisa hur utredningen bör kompletteras. Överflödig utredning får avvisas. - Kammarrätten har med hänvisning till rättsfallet RÅ 2000 ref. 11 begränsat prövningen till den tid och de omständigheter som försäkringskassans och länsrättens beslut omfattar. Länsrättens dom meddelades den 3 juni 2002. K.N. lämnade i länsrätten in en redogörelse för det arbete de personliga assistenterna använt för att bistå honom på nätterna under en vecka. Länsrätten synes inte ha ifrågasatt redogörelsen men ändå inte ansett K.N. berättigad till flera assistanstimmar än vad försäkringskassan medgivit. Av kammarrättens dom framgår att kammarrätten ansåg att en anonym beskrivning av endast en veckas insatser inte innebar att K.N. förmått styrka att han var i behov av de ytterligare assistanstimmar han yrkat. - Enligt Regeringsrättens mening borde det för kammarrätten ha stått klart att K.N. - som inte hade ombud - utgått från att domstolarna inte skulle ifrågasätta de av honom lämnade sakuppgifterna utan att dessa var tillfyllest för att visa det arbete som faktiskt utförts. Det hade därför varit av behovet påkallat att kammarrätten, mot bakgrund av dess ifrågasättande av utredningen, anvisat K.N. hur utredningen i målet borde kompletteras. - K.N. har till Regeringsrätten inkommit med ytterligare utredning i form av dagboksanteckningar från de personliga assistenterna avseende tiden den 22 oktober 2001 - den 1 juni 2003, dvs. bl.a. för tid som omfattats av kammarrättens prövning. Denna utredning måste K.N. således ha haft tillgång till redan vid tidpunkten för prövningen och det hade varit enkelt för honom att lämna in den om han känt till att uppgifterna om omfattningen av insatserna ifrågasattes. - Med hänsyn till det ovan anförda skall kammarrättens dom upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Göteborg dom och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning. (fd I 2006-04-05, Åkerrén)