RÅ 2006 not 113

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning

Not 113. Överklagande och ansökan om rättsprövning av ett kommunfullmäktigebeslut. - Kammarrätten i Stockholm beslöt den 6 april 2004 att inte meddela prövningstillstånd i mål ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) av kommunfullmäktiges i Stockholm beslut den 19 maj 2003, dnr 302-2250/2002 (mål nr 7676-03). - B.P. och C.L. överklagade kammarrättens beslut. De ansökte också om rättsprövning. -Regeringsrätten (2006-07-19, Schäder, Almgren, Brickman): Skälen för Regeringsrättensavgörande. Regeringsrätten uppfattar B.P:s och C.L:s ykande om rättsprövning som en ansökan av rättsprövning av Stockholms kommunfullmäktiges beslut den 19 maj 2003, dnr 302-2250/2002. - Av 1 § andra stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. Det nu aktuella beslutet kan överprövas enligt kommunallagen. Ansökningen om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrätten finner att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut den 6 april 2004 att inte meddela prövningstillstånd står därför fast. (fd I 2006-07-04, S. Nilsson) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 2734-04 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.