RÅ 2006 not 114

Ansökan om rättsprövning av U.J. ang. beslut om detaljplan. - Regeringens (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) beslut den 15 december 2005, M2005/3972/F/P, i fråga om dels detaljplan för Centrum, etapp IV B, dels detaljplan för P-Hus Köpmannagården, Staffanstorps tätort, Staffanstorps kommun

Not 114. Ansökan om rättsprövning av U.J. ang. beslut om detaljplan. - Regeringens (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) beslut den 15 december 2005, M2005/3972/F/P, i fråga om dels detaljplan för Centrum, etapp IV B, dels detaljplan för P-Hus Köpmannagården, Staffanstorps tätort, Staffanstorps kommun. - U.J. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. -Regeringsrätten (2006-07-19, Nordborg; Almgren, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet. Av 1 § lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten prövar avgöranden av regeringen. - U.J:s ansökan om rättsprövning, som ingivits till regeringen, kom in till Regeringsrätten först den 17 mars 2006 och följaktligen för sent. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I2006-06-20, T. Lindvall)